Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

förbättringsplan Trollsländan röd HT 2019

Trollskogen 1, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Förbättringsplanen hösten 2019. Detta handlar om hur vi kommer arbeta i arbetslaget närmsta året.

 

Prioriterade förbättringsområden

För att verksamheten ska utvecklas är det nödvändigt att förskolans resultat omsätts i åtgärder och nya förbättringsområden/mål. De prioriterade förbättringsområdena/målen identifieras delvis i verksamhetsrapporten utifrån förskolans resultat och analys av resultatet och delvis utifrån en kartläggning av verksamheten som görs i början av terminen.

 

Tydliga mål

Tydliga mål som är kända för alla är en förutsättning för verksamhetens utveckling. Förbättringsområdena ska leda arbetet framåt och vara realistiska, tydligt formulerade och utvärderingsbara. De ska beskriva vilken effekt utvecklingsinsatsen förväntas ha på verksamheten eller barns utveckling och lärande.

 

Stödfrågor:

Vad ska utvecklas utifrån förskolans uppdrag? Vad är den förväntade effekten/resultatet av arbetet inom förbättringsområdet?

 

Förskolans förbättringsområden/Mål - VART SKA VI?

 

 

 

Jämställdhet


Mål:


Barnen på Trollskogen ska, oavsett könstillhörighet, ges möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor.


Målkriterier:


Utveckling sker när;


När pedagogerna gemensamt har tolkat jämställdhetsuppdraget och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor när nya planeringar och utvärderingar av temat ”Mitt Borlänge” görs. 

 

När varje pedagog regelbundet reflekterar kring och justerar sitt förhållningssätt i mötet med barnen och temat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 

När varje pedagog vägleder och utmanar pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer och material breddas och varieras.

 

Digitalisering


Mål:

På Trollskogens förskola förbereder vi barnen för en digital framtid

Målkriterier:


Utveckling sker när;

När pedagogerna arbetar medvetet med källkritik tillsammans med barnen utifrån temat ”Mitt Borlänge”

 

När förskolan skapar förutsättningar för barnen att lösa problem och omsätta idéer till handling med användning av digitala verktyg.

 

När pedagogerna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

 

När pedagogerna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

 


Nuläge – VAR ÄR VI?

För att det ska vara möjligt att se effekterna av arbetet över tid är det nödvändigt att arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av ett nuläge. Nuläget tas fram genom en kartläggning av barngruppen och verksamheten inom de prioriterade förbättringsområdena. Nulägesbilden görs också genom en BRUK-självskattning, beskrivning av verksamhetens förutsättningar och innehåll.


Stödfrågor:

Hur ser förskolans verksamhet ut utifrån de prioriterade förbättringsområdena?

Hur ser förskolans organisation och förutsättningar ut?

 

Jämställdhet

 

 • När pedagogerna gemensamt har tolkat jämställdhetsuppdraget och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor när nya planeringar och utvärderingar av utbildningen görs.
  Nuläge:

  Arbetslaget är en ny konstruktion hösten 2019, vi har inte hunnit diskutera ihop oss om vad vi tycker och tänker, utom att alla har arbetat mot samma mål i förskolan närmsta åren. Som arbetslag kommer vi att få diskutera om vart vi befinner oss i frågan. Målet är att arbeta mot samma värderingar. Vi har känslan att vi ligger lika i värderingar angående jämställdhets frågan.


 • När varje pedagog regelbundet reflekterar kring och justerar sitt förhållningssätt i mötet med barnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  Nuläge:

  Tankarna finns redan hos arbetslaget, vi har arbetat med frågan under längre tid och vi själva funderar mer aktivt på hur vi agerar och tänker runt om barngruppen.


 • När varje pedagog vägleder och utmanar pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer och material breddas och varieras.
  Nuläge:

  Vi erbjuder alla barnen möjlighet att leka med alla leksaker på avdelningen, vi är kritiska mot oss själva när vi beställer material, "varför köper jag byggklossar? För pojkar bygger?" Eller är det för att erbjuda material som är intressant för barngruppen. 

 

 • När pedagogerna arbetar medvetet med källkritik tillsammans med barnen utifrån temat ”Mitt Borlänge”
  Nuläge:

  När vi medvetet planerar aktiviteter för att arbeta mot temat. bland annat att Vi har gått runt om i närområdet. till bygget av nya lekparken vid tjärna ängar och följt uppbyggnaden. vi kommer att få arbeta mer aktivt under hösten och ha en bättre långsiktig planering för att ha en grund i att arbeta mot temat.  

 • När förskolan skapar förutsättningar för barnen att lösa problem och omsätta idéer till handling med användning av digitala verktyg.
  Nuläge:

  Vi har börjat med att prova på projektor på vägg för att undersöka och finna nya sätt till lek och lära. Bland annat genom vilan och inspiration under leken exempelvis upp i rymden/havet. Vi kommer att arbeta med verklighetsbild med hjälp av digitala verktyg, då barngruppens ålder har sjunkit. Vi vill uppnå att de får se hur verkligheten kan fungera, utan att behöva åka ifrån förskolans lokal.  Planering kring att skapa egna filmer för verkligheten finns. 

 • När pedagogerna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

  Nuläge:
  Vi har tillgång till Ipad, men inte en varsin. Arbetslaget blir begränsade om vi åker på samma utbildning och vi ska ha med en läroplatta eller dator. Vi använder oss av ljud och bild inte bara skärm för att utnyttja digitala verktygen. I arbetslaget provar vi på fortfarande vad som passar för barngruppen. Vi använder oss av kamera som dokumentations redskap för att se utveckling och se vad vi kan ändra och utveckla. Vi stöttar varandra vid frågor och funderingar och idéer.  

  Arbetslaget får även utbildning genom arbetet att använda oss av digitala verktyg


Barns inflytande

Vad tycker barnen är roligt och intressant? Vad inom förbättringsområdena vill de lära sig mer om? Vilka aktiviteter visar de intresse för?

 

Barngruppen och arbetslaget är nytt, vi har inte hunnit få inblick i vad barngruppen eller det individuella barnet behöver ha. Så närmsta månaden kommer arbetslaget kartlägga och se över vad barnens intresse ligger i och låta barnen aktivt få vara med och forma dagen. Arbetslaget kommer att ha en observation på varje barn och skriva kort det de ser och sammanställa nästa långplanering för att se hur vi kan utveckla och utmana utifrån vårt perspektiv. Förskolläraren har tillsammans med barnen målat självbilder och tagit anteckningar om barnens intresse. 

 

 

BRUK-självskattning

Dessa områden har valts ut i BRUK-verktyget utifrån förskolans prioriterade förbättringsområden.

 

 

2.2 Demokratisk kompetens och etiskt förhållningssätt (Jämställdhetsmålet)

 

 Vi kommer att få arbeta på kritierierna för måluppfyllelser, det är inga akut återgärder på något, men som arbetslag måste vi diskutera ihop oss, hur vi vill nå målen.

 

Vi som är nya i arbetslaget lär behöva arbeta upp oss mot detta målet, så vi känner oss helt säkra på denna punkten.

9 Vi organiserar och deltar aktivt i lekar, spel och andra aktiviteter där barnen får hjälp att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 

 

3.4 Varierande innehåll och arbetsformer (Digitaliseringsmålet)

 

 Vi som arbetslag har inte hunnit komma in i våra rutiner, vi har en plan men behöver starta upp.  några punkter vi måste arbeta mer aktivt med under året är följande:

 

1 I vår förskola utgör skapande och kommunikation med hjälp av olika material och uttrycksformer både innehåll och metod, i vår strävan att främja barns utveckling och lärande.
5 Vi erbjuder en miljö rik på varierat och formbart material samt redskap som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra. 

 

10 Vi stimulerar barnen att använda film, spel och digitala medier för att utveckla sin digitala kompetens. 

 

15 Vi ger barnen möjlighet till lek, utveckling och lärande både i varierad och planerad utemiljö och naturmiljö med olika typer av terräng.

 

 


Metod/arbetssätt – HUR GÖR VI?

För att säkerställa att arbetet går framåt behöver en planering göras. Det handlar också om att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna.

 

Stödfrågor: Vad behöver göras för att nå målet och vilka arbetssätt är relevanta utifrån nuläget? Vilket förhållningssätt behövs? Hur ska verksamheten organiseras och genomföras så att utveckling säkerställs? Vem gör vad? När? Hur?

 

Jämställdhet

 

 • När pedagogerna gemensamt har tolkat jämställdhetsuppdraget och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor när nya planeringar och utvärderingar av temat ”Mitt Borlänge” görs.
  Hur ska detta utvecklas?

  Vi kommer på varje gemensam planering ta upp om hur det går och hur vi kan nå målet, det skriver vi ner med korta anteckningar och bestämmer vem som gör vad vid planeringen.  vi kommer utgå ifrån frågorna - Går det bra? varför och varför inte? ska vi ändra på något? Varför och varför inte? När ska vi ha slutdatum? Varför och varför inte? 


 • När varje pedagog regelbundet reflekterar kring och justerar sitt förhållningssätt i mötet med barnen och temat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  Hur ska detta utvecklas?

  Vi säger direkt till varandra på ett respektfullt sätt, hur tänkte du nu? Som pedagog reflekterar vi snabbt varför vi sagt något. Vi har mål även ur läroplanen synliga för att påminna oss själva och varandra. Vi går även kurs för att utvecklas som personal. När varje pedagog vägleder och utmanar pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer och material breddas och varieras.
Hur ska detta utvecklas?

Vi kommer erbjuda varje barn att få leka med allt material på avdelningen, det finns inget "pojk och flick leksaker" Vi kommer även att fråga barnen varför de inte vill leka med just en specifik leksak? Är det någon annan grund än bara färgen? Påverka barnen till att färg är färg oavsett normer i samhället.  Styra i vilka leksaker vi använder för att alla kan få prova på och styra i vad vi använder för material för att alla ska få prova på. 

 V

Digitalisering

 • När pedagogerna arbetar medvetet med källkritik tillsammans med barnen utifrån temat ”Mitt Borlänge”
  Hur ska detta utvecklas?
  Vi kommer att arbeta mot att ge barnen en verklighets bild av samhället, så de senare i livet kommer att förstå vad som är sant och falskt. Vi kommer arbeta med stimulerande filmer om vad är samhället bland annat. Även arbeta med film så de får se vem är jag? Vi kommer att arbeta med hur vi ska tolka situationer, hur vi ska arbeta med  vad som är sant.

   Vi kommer även få arbeta med att lyssna på vad barnen säger och ta reda på och undersöka vad barnet pratar om, där ifrån kommer vi få ta återgärder.

   

   

 • När förskolan skapar förutsättningar för barnen att lösa problem och omsätta idéer till handling med användning av digitala verktyg.
  Hur ska detta utvecklas?

  arbetslaget måste kartlägga barnens förståelse för digitala verktyg, diskutera i arbetslaget hur vi kan utveckla barnens delaktighet att förstå och använda digitala verktyg på rätt sätt. Genom att stötta varandra som pedagoger, vi måste har appar på digitala verktygen som vi förstår oss på och ser att barnens intresse hamnar och utvecklas. Detta kommer vi arbeta kontinuerligt med under närmaste året. Vi kommer  ha återkommande diskussion under gemensam planering • När pedagogerna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

  Hur ska detta utvecklas?
  Arbetslaget måste veta tydligt vilka utmaningar de har för att utvecklas i sin kunskap om digitala verktyg, då arbetslaget är nytt har vi inte hunnit diskutera ännu hur mycket kompetens var och en har och vad för stöd vi behöver för att få kunskap på rätt sätt. Barnskötaren i arbetslaget går utbildning förskollärare och har boken "Digitalisering i förskolan" utgåva 2019, Som kommer delges till arbetslaget under gemensam planering. Sedan finns "digi" gruppen i förskolan som ska komma runt och göra nuläges bedömningar och stötta arbetslagets behov. 

  Arbetslaget har ett intresse för digitalisering och försöker med nyfikenhet och kritik använda oss utav digitala verktyg i barngrupp. För att gynna barnens behov.

 


Dokumentation – HUR, NÄR och AV VEM?

Dokumentation behövs för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen över tid och för att det ska vara möjligt att se effekterna av arbetet (få fram ett resultat).

 

Stödfrågor: Hur ska utvecklingen dokumenteras? Vad behöver dokumenteras för att det ska vara möjligt att se om vi nått målet? Hur kan vi se att/om barns kunnande förändrats? Hur går vi vidare? Vem ansvarar för dokumentationen? På vilket sätt ska vi tillvarata barns intressen och frågor?


 

 Tillsammans i arbetslaget ska vi sätta oss och göra planeringar för aktiviteter, där kommer det stå specifikt vem som gör vad. Vi kommer där emot tillsammans göra utvärderingar för att få helhetssyn och många olika synfallsvinklar. Dokumentationen kommer ske genom bild, film, skrift, observationer, ständiga diskussioner. Detta gör vi tillsammans som arbetslag på röd för att se att vi utvecklas och se om något i vårat arbetssätt måste ändras eller tilläggas.

 

Är det någon i arbetslaget som har ett extra stort intresse för till exempelvis filmskapande ska denna ansvara för att utföra detta med stöd av kollegor genom att ge tid och rum för aktiviteten ska genomföras.  

 

 

Uppföljning – HUR BLEV DET?

Uppföljningen syftar till att stämma av om de genomförda utvecklingsinsatserna leder till förväntat resultat och om det finns underlag som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen har påverkat måluppfyllelsen. Uppföljning ska ske kontinuerligt och förskolan behöver skapa rutiner och en tidplan för uppföljningen. Ytterst handlar det om att identifiera hur barns inlärning och utveckling sker och hur förskolans bidrar till det.

 

Stödfrågor: På vilket sätt har arbetssättet/metoderna/verksamhetens innehåll påverkat barns lärande, trivsel och utveckling? Vad har vi sett/hört/gjort? Tar vi tillvara barns frågor, reflektioner och nyfikenhet? Har barns kunnande förändrats i förhållande till förskolans innehåll och aktiviteter? Är vi på rätt väg? Behöver vi förändra något för att nå målet? Har vi rätt och ändamålsenliga metoder för dokumentation? Har vi tillräckligt med underlag?Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter