Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Övergång & samverkan

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Barnen ska få en trygg övergång från förskola till skola.

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)           Att träna sociala kompetenser/samarbete. Att vi tillsammans arbetar med demokrati, solidaritet, empati, jämlikhet och jämställdhet. Utveckla barnens självständighet och uppmuntrar deras försök. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Hur arbetar vi? (gemensamt för alla från lpfö 18)               Skolgruppen är en förberedande inför förskoleklassen. Syftet med skolgruppen är att få vara, prata umgås med sina jämnåriga kamrater. Att stärka grupp känsla. Vi vill låta barnen upptäcka och utforska sin omvärld. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?). Vad ska barnen få möjlighet att utveckla/lära sig?                 Få en positiv syn/känsla av att få börja i förskoleklass genom att vi pratar, uppmuntrar och förbereder dem på kommande förändring. Vi vill ge barnen möjlighet till att uttrycka tankar och funderingar genom att delta i besöket. Goda förutsättningar för barnens övergång till förskoleklass. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                                                                 Lärlogg, barnen berättar, utveckling och lärande i fokus. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?     För alla blivande skolbarn som ska börja i förskoleklass.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                          Alla i arbetslaget är ansvariga för genomförandet av dokumentation samt reflektion.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)                                                            Att alla barn ska känna sig trygga och skapa sammanhang, kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Arbetslaget ska i samverkan med förskoleklassen, skolan, förbereda barnen inför övergångar. Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter