Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik ht 2021

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 september 2021

I atomfysik studerar man hur atomerna är uppbyggda, hur de "ser ut inuti" - atomer består faktiskt av ännu mindre delar. I det här arbetsområdet kommer vi även behandla kärnfysik som är den del av fyskien som sysslar med radioaktivitet. Vi kommer även att diskutera om användandet av kärnkraft, för- och nackdelar.

Undervisningens innehåll

Vad?

Dessa konkreta mål kommer vi att arbeta med:

- atomens uppbyggnad
- proton, neutron, elektron
- atomnummer, masstal och isotoper
- radioaktivitet
- användningsområden för radioaktiva ämnen
- olika typer av strålning som vi utsätts för
- alfa- beta- och gammastrålning
- fusion och fission

- känna till hur ett kärnkraftverk fungerar

- halveringstid

- känna till kol-14 metoden
- känna till hur radioaktiviteten upptäcktes

När?

Vi kommer att arbeta med detta under v. 33-43

Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- gemensamma genomgångar.
- arbete med uppgifter och frågeställningar.
- diskussioner.
- film.

- skriva en argumenterande text

- Ev. studiebesök på SKB i Forsmark

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:

- ditt deltagande i diskussionsuppgifterna.
- kunskaperna du uppvisar på provet.

- Din argumenterande text där du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande på ett utförligt sätt.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
FYSIK
Uppgifter
Prov Atom- och kärnfysik
Argumenterande text