Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 1

Svenska år 1

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2019

I ettan ska du få lära dig läsa och förstå ord och text. Du kommer att få lära dig skriva ord och enkla meningar både med penna och iPad.

Mål för elev

I läsandet ska du utveckla förmågan att:

 • känna igen samtliga bokstäver och hur de låter.
 • läsa vanliga ord med flyt.
 • läsa och förstå enkla meningar.
 • kunna återberätta det som du läst själv och hört genom högläsning.

skrivandet ska du ska utveckla förmågan att:

 • skriva ord som är ljudenligt stavade.
 • skriva enkla meningar.
 • skriva enkla berättande texter.
 • skriva enkla faktatexter.

Här skriver du ett konkret mål. Koppla till syftesdelen i kursplanen.

Innehåll

 • LTG- texter.
 • ordbilder (analys och syntes).
 • läsläxa.
 • högläsning.
 • tystläsning av lådbok.
 • "Livet i Bokstavslandet".
 • enkla faktatexter. 
 • bokstavsarbete.
 • ASL (Att Skriva sig till Läsning genom att använda iPad): skriva ord (ordlistor på veckans bokstav) och meningar (bl.a. utifrån mönstermeningar), som sedan bearbetas och läses.
 • skriva enkla texter (sagor, faktatexter och brev).

.Här skriver du vad arbetsområdet ska handla om. Koppla till det centrala inehållet.

Genomförande

Du kommer att få arbeta enkilt, i par, i grupp och i helklass.

Du kommer att få:

 • arbeta med veckans bokstav (delta i genomgång/språkövningar, arbeta i "Bokstavsboken").
 • se "Livet i Bokstavslandet".
 • lyssna till högläsning och delta i samtal kring innehållet.
 • arbeta med "läsfixarna" ("En läsande klass").
 • en individuell läsläxa varje vecka, som du tränar att läsa högt flera gånger.
 • läsa tyst i din lådbok.
 • läsa enklas sagor och faktatexter.
 • skriva ord och meningar för hand och i skrivpar på iPad.
 • skriva enkla texter (sagor och faktatexter).
 • lösa korsord.

Här skriver du hur arbetet går till och hur länge det ska pågå.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • känna igenom samtliga bokstäver och dess ljud.
 • läsa din läsläxa varje fredag för undervisande pedagog.
 • läsa enkla texter.
 • delta i genomgångar/språkövningar.
 • återberätta och svara på frågor om det som du läst själv eller hört genom högläsning.
 • skriva ljudenliga ord.
 • skriva enkla meningar (börja med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt).
 • skriva berättelser med enkel handling.
 • skriva enkla faktatexter.

Här skriver du hur eleverna visar sina kunskaper. Koppla till kunskapskraven.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter