Skolbanken Logo
Skolbanken

Väder

Lindens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Tillsammans på våra samlingar pratar vi om vädret och intresset har varit stort hos barnen. Barnens intresse kommer att styra inriktningen i temat. Vad är barnen intresserade av just nu? Hur kan vi spinna vidare på deras nyfikenhet och hjälpa dem i sitt kunskapssökande? Vi kommer använda oss av litteratur och faktaböcker, bilder, filmer med mera för att ta reda på mer. Barnen har kunskaper om alla väder men det finns så mycket mer att ta reda på, många frågor och tankar om t ex hur blir det en regnbåge?, Vart kommer snön ifrån? osv. och tillsammans med barnen skapa en röd tråd i vårt undersökande om olika väder. Målet med det tematiska arbetet är att vi kan väcka barns intresse för naturvetenskap och låta deras nyfikna frågor leda arbetet framåt. Dessutom är det viktigt att vi som pedagoger kan skapa en miljö som väcker barnens nyfikenhet inom detta område.

Syfte (varför)

Barnen har visat stort intresse för väder. Barnen har kunskaper om alla väder men det finns så mycket mer att ta reda på, många frågor och tankar om t ex hur blir det en regnbåge?, Vart kommer snön ifrån? osv. och vi vill tillsammans med barnens nyfikenhet skapa en röd tråd i vårt undersökande om olika väder. Det kommer vi göra genom att låta barnen styra de olika inriktningarna utifrån deras intressen och frågeställningar om vädret.

 

 

Mål (vad)

Målet med det tematiska arbetet är att vi kan väcka barns intresse för naturvetenskap och låta deras nyfikna frågor leda arbetet framåt. Dessutom är det viktigt att vi som pedagoger kan skapa en miljö som väcker barnens nyfikenhet inom detta område. 

 

Nuläge och intention

a) Barnen visar stort intresse för vädret och pratar om vad de behöver ha på sig när de ska gå ut och leka. Regnar det behöver de ha regnkläder och stövlar för att inte bli blöta. Regnet kommer från molnen.

Vi vill utmana barnen i att ställa frågor om vädret och varför det blir olika väder och hjälpa dem i sitt sökande efter kunskapen och svaren på deras frågor.

 

b) Vi vill att barnen efter sin egna förmåga tar till sig den kunskap vi tillsammans söker om vädret. Att de tillsammans ska samtala och diskutera varför solen skiner, snön faller eller vad de nu kommer prata om som har med vädret och göra. Att de använder sig av nya ord och känner trygghet i att använda dem i vardagen.

 

 

Genomförande (hur)

Tillsammans på våra samlingar pratar vi om vädret och intresset har varit stort hos barnen. Dagligen kommer vi i kontakt med väder och detta kan vi utveckla till något mer. Barnen lär sig väldigt mycket av varandra och att få se och uppleva. Barnens intresse kommer att styra inriktningen i temat. Vad är barnen intresserade av just nu? Hur kan vi spinna vidare på deras nyfikenhet och hjälpa dem i sitt kunskapssökande? Vi kommer använda oss av litteratur och faktaböcker, bilder, filmer med mera för att ta reda på mer. 

Tillsammans med barnen vill vi skapa experiment och aktiviteter som gör att barnen får arbeta med sina sinnen. Under samlingarna i gruppen Solstrålarna planerar vi att tillsammans genom att prata om vilka kläder vi ska använda i olika väder och tar på vår klippfigur kläder efter vädret. Se hur många grader det är ute på vår termometer, prata om plusgrader och minusgrader. 

Barnen och pedagogerna undersöker och utforskar de olika årstiderna tillsammans, då klimatet ändras från årstid och år. Bara fantasin kan sätta gränser, barnen kan upptäcka klimatet även genom sina sinnen, de känna på doften, känna och lyssna på vad de hör vid en viss årstid med mera. I vår lärmiljö inne kommer vi tillsammans med barnen göra olika väder i vårt tak. 

Vi kommer arbeta med väder genom skapande, rita och måla olika väder och årstider. Även söka kunskap om väder på google, youtube och Sveriges utbildningsradio med mera.

Meteorologi är ett annat ord för läran om väder och väderfenomen och är ett av de många nya begrepp som vi kommer att komma i kontakt med. Väder finns runt omkring oss och påverkar oss varje dag. Det är vad som sker i luften omkring oss, om det är varmt, kallt, soligt eller regnigt. Det påverkar också tex hur vi ska klä oss. 

Med hjälp av bilder, barnens alster och filmer kommer vi dokumentera det vi gör och försöka fånga barnens intresse och utmana dem till att utforska mer kring väder efter deras intresse som en röd tråd. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter