Skolbanken Logo
Skolbanken

Jollens grovplanering: Normer och värden

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Grovplanering i uppstart av nytt ämne i Årshjulet. Våra utvecklingsområden ska ingå i planeringen av aktuellt ämne. Smedby: Lärmiljöer, Läslyftet- Läsa och berätta, Undervisning. Luna: Samverkan för bästa skola, Läslyftet - Läsa och berätta, Undervisning.

Grovplanering Årshjul

 
Ämne: Normer och Värden 
Datum: Augusti - Oktober 
Deltagande pedagoger: Amanda och Roula  

 Var befinner vi oss nu?

- Just nu koncentrerar sig vårt arbete kring Normer och värden. Vi lägger stort fokus på öppenhet, kamratskap, grupptillhörighet, ansvarstagande samt solidaritet. 

Varje dag erbjuder vi olika vuxenstyrda undervisningstillfällen  som t.ex skapande, högläsning, filmvisning, rörelsepass, drama, dans, skogspass, utflykt mm. 

  •  Måndag: Bokstavslandet (Barnens namn) 
  • Tisdag: Läslyftet
  • Onsdag: Natur (utflykt)
  • Torsdag: samarbetsprojekt - djungel 
  • Fredag: Grill i parken 

Vad ska barnen lära sig mer om?

 Vi vill skapa en samhörighet för barnen på Jollen. Vilka är vi som ingår i denna grupp? Vem är jag i gruppen? Grupptillhörighet.

I våra undervisningstillfällen ska barnen få möjlighet att ta ansvar och inflytande över sitt eget och andras lärande.

Vi använder oss av planerade undervisningstillfällen samt de vardagliga tillfällena såsom påklädnad och maktsituationer för stärka barnen i gruppen. 

 Hur formar och använder vi vår pedagogiska miljö inne och ute och gör den tillgänglig för alla?

 Den pedagogiska miljön är i ständig förändring för att hela tiden följa och möta barnens intressen och behov. Just nu förändras miljön för att lokalen ska bli uppdelad till två hemvister för Jollen och Bojen. 

För att alla barn ska få tillgång till miljön som en tredje pedagog på bästa sätt varvar vi grupperna både utomhus och inne så att alla barn i sina grupper ska kunna nyttja alla pedagogiska rum som vi kan erbjuda på Jollens/Bojens gård och lokaler. 

Hur kommer de digitala verktygen användas?

Genom dokumentation och pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Genom att söka kunskap på internet samt komplettera verksamheten med filmvisning från tex. UR. 

Hur gör vi barnen delaktiga och ger dem inflytande?

 Vi samtalar med barnen om deras intressen och tar tillvara på de intressen som uppmärksammas i deras lek för att använda i undervisningen. Barnen får möjlighet att rösta i olika moment med hjälp av tex. Legobitar som blir som stapeldiagram. 

Barnen ska vara med och bidra med deras åsikter och önskemål samt praktiskt få delta i att skapa och ändra vår lärmiljö. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter