Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Funktioner och algebra åk 9

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Du ska kunna förstå att man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

 

Kap.2 Funktioner och algebra

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd
Röd kurs: första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln 

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att:

 • multiplicera parenteser
 • använda kvadreringsregler
 • använda konjugatregeln
 • uttrycka formler på olika sätt

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall du kunna:

 • beskriva begreppen "funktion" och "linjär funktion"
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

 

 

 

Arbetssätt

 • du arbetar aktivt under lektionerna både individuellt och i samarbete med andra
 • du förstår dina utvecklingsmål samt de långsiktiga mål i matematiken
 • du tar ansvaret för sitt lärande genom att komma i tid med rätt material och arbetsinställning
 • du talar och samtalar kring dina matematiska idéer och lösningar under lektionerna
 • du arbetar efter dina egna förutsättningar
 • Eget arbete,  grupparbete, arbetet hemma (läxor)

 

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • Din förmåga att använda det matematiska språket ( i tal och skrift).
 • På diagnos och prov  i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa ditt förståelse för de moment som vi jobbat med.

Bedömningen görs dels på matteprovet samt under lektionerna vid det individuella arbete, muntliga och skriftliga lösningar.

Jag återkommer om provdatumet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback