Skolbanken Logo
Skolbanken

Identitet: Tonår

Norretullskolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Arbetsområdet behandlar frågor kring identitet och gemenskap utifrån hur det är att vara tonåring på väg in i en vuxenvärld. Att bli lyssnad till, våga stå för mina åsikter och framföra dem på ett sätt så att andra förstår och accepterar mig för den jag är.

 

Ämne: SO och Svenska

 

Tidsram: HT 2019, cirka 4 timmar i veckan, fördelat mellan de båda ämnena.

 

Konkretisering av kunskapskrav:

Utifrån innehållet i boken Simon & Sophie:

 • Samtala om olika livsfrågor. Att samtala kring frågor som behandlar tonårstiden utifrån identitet och gemenskap. Vem är jag? Vem är du? Vilka är vi?
 • Ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. Att kunna sätta ord på sina egna önskemål och känslor. Vad vill jag?
 • Framföra egna åsikter. Att våga och vilja säga sin mening. Vad tycker jag?
 • Lyssna till andras åsikter. Att ge andra människor chansen att komma till tals. Vad tycker du?
 • Bemöta andras åsikter. Att förstå och respektera när andra inte tycker som jag. Vad tycker vi? Hur gör vi nu?

 

Arbetssätt:

 • Gemensamt lyssna på, prata om och diskutera innehållet i boken Simon & Sophie av Emma Granholm.
 • Samtala kring, fundera själv, samt muntligt och skriftligt svara på frågor kring hur det är att vara tonåring, på väg in i vuxenvärlden.
 • Walk and talk på stan med dilemmahantering kring situationer som kan uppstå när man rör sig i offentliga miljöer och på allmänna platser.
 • Specifikt träna på att använda uttrycken
  • Jag tycker att.. (åsikt)
  • Jag vill att... (vilja)
  • Jag känner att.. (känsla)
  • Jag hör att.. (lyssna)

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas under arbetets gång är elevens förmåga att:

 • Samtala kontextbundet (hålla sig till ämnet)
 • Framföra åsikter (Jag tycker att..)
 • Uttrycka önskemål och känslor (Jag vill/känner att...)
 • Lyssna till andras önskemål och åsikter (Jag hör att du...)
 • Bemöta andras åsikter (Jag tycker att du...)

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

tala och samtala i olika sammanhang,

Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter