Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska år 5

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Time to learn some more English! Vi ska prata, lyssna, läsa och skriva!

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

- Tala engelska och förstå när andra talar.

- Läsa och skriva olika typer av engelska texter.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter i olika former. Vi kommer både lyssna, läsa tyst, läsa högt och skriva.

Vi kommer även att lära oss genom lek, spel och film

Fokus ligger på att förstå och att kunna göra sig förstådd. 

Vi arbetar både enskilt, i par/grupp och i helklass. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter