Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

B I O L O G I

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

Vi lär oss mer om naturen

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får möjlighet att lära dig begrepp, modeller och teorier inom biologin som gör att du kan beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna förklara:

- begrepp som tex: organism, cell, ekologi, ekosystem, näringskedja

- skillnaden mellan en växtcell och en djurcell

- varför människor i hela världen vet vem Carl von Linné är

- hur djur och växter delas in

- sambandet mellan fotosyntes och cellandning

- hur växter och djur förökar sig

Du ska också kunna söka fakta från olika källor och fundera över hur säkra källorna är.

 

Bedömningen sker under arbetets gång:

- ditt deltagande i samtal och diskussioner

- korta skriftliga bedömningsuppgifter

- faktatext om ett djur

 

Undervisning och arbetsformer

Vi

- ser på film

- läser och lyssnar på texter

- samtalar och diskuterar

- lär av varandra genom olika kooperativa strategier, tex Berätta mera, EPA, 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter