Skolbanken Logo
Skolbanken

Byggteknik och konstruktion i olika material

Lagga förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi vill att de yngsta barnen ska möta olika material och utmanas i konstruktion, form och skapande utifrån olika tekniker

Frågeställning:

Vad är att bygga?

Syfte:

 • Vi vill att barnen ska upptäcka tvådimensionellt och tredimensionellt skapande
 • Vi vill att barnen ska möta olika material att bygga och konstruera med
 • Vi vill att barnen ska använda olika byggtekniker
 • Vi vill att barnen ska lära sig samarbeta kring konstruktion

Barnens initiativ och intresse:

 • Barnen visar stor lust och nyfikenhet att bygga, konstruera och måla

Barnens förståelse som tränas:

 • Byggmaterials olika egenskaper
 • Man kan använda olika tekniker
 • Matematiska och tekniska lösningar 

Barnens förmågor som tränas:

 • Barnen konstruerar och skapar
 • Barnen leker och fantiserar
 • Barnen samspelar och kommunicerar.
 • Barnen utmanas 
 • Barnen tränar sin finmotorik
 • Barnen tränar sin öga-hand koordination

Pedagogens förhållningssätt.

Aktivt delaktiga i konstruktion och medskapande

Aktivitetsplan:

 • Tecknande 
 • Skapande
 • Konstruktion
 • Skapa miljöer som hjälper barnens projekt att växa
 • Använda digitala verktyg
 • Använda böcker och sagor med tema bygg och konstruktion 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

 • Iakttar och utforskar och delar tankar med varandra
 • Visar ett samspel med andra och samarbetar kring olika byggprojekt
 • Problemlöser och använder nya strategier i byggandet och skapandet

Utvärdering:

Reflektion och analys utifrån all dokumentation

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter