Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit Matematik kap 1 och 2

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Höstterminen 2019

Förmågor att utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 Mål

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-5.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp talen 1-5.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
 • Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitiv förmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Spela olika spel
 • Vara aktiv i genomgångar
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Vad ska bedömas?

Du ska visa att du kan:

 • Använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • Känna igen och skriva alla siffror 0-5.
 • Se samband mellan siffror och antal.
 • Dela upp tal inom området 0-5.
 • Tallinjen 0-20.
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-5.
 • Använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera
 • Uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

  

Hur får du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan:

 • I gemensamma diskussioner
 • I enskilt och i grupp/par-arbete
 • I genomgångar
 • I summativa test 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik kap 1 och 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter