Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Prima matematik 2A, kapitel 1

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Lusten att lära matematik hänger samman med att förstå. Du kommer att få berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och tankar. Matematik är att tänka smart, att se mönster och samband. Du har nytta av att vara påhittig och klurig. Kom ihåg: VÅGA FRÅGA! Häng med, nu är vi kluriga tillsammans!

Lärande

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och vara delaktig i lärandet om...

  • talraden 0-100
  • udda och jämna tal
  • använda tecknen >, < och =
  • addition och subtraktion i talområdet 0-20
  • addition och subtraktion med hela tiotal
  • räkna med tiotal och ental

Du kommer att få träna förmågan att formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder.

Du kommer att få träna förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Du kommer att få träna förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Du kommer att få träna förmågan att föra och följa matematiska resonemang.

Du kommer att få träna förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt

Du kommer att delta i genomgångar och samtal.

Med stöd av konkret material tränar du tillsammans i par/grupp för att bli bekant med, känna igen, förstå och använda begreppen.

Du tränar mera i Primaboken, med stenciler och interaktiva lärspel.

 

Begrepp

Talrad, udda och jämna tal, större än, mindre än, lika med, addition, subtraktion, ental, tiotal, hundratal, talmönster, ekvation, summa, differens.

 

Bedömning

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen.

Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt nästa steg.

 

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Prima 2A, kapitel 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter