Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Språk

Ljusne förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Språkutveckling genom rim, ramsor, sagor och arbete med bokstäver.

 

Nuläge

Vi har uppmärksammat att några barn behöver mer stöd i språkutvecklingen.

Vi ser också ett intresse för bokstäver, vilka bokstäver de har i sina namn.

 

Mål

Vi vill att barnen ska ha ett stort ordförråd, kunna kommunicera och känna igen olika bokstäver. Vi vill genomföra detta på ett lekfullt och lustfyllt sätt som inspirerar och motiverar barnen till att vilja lära sig.

 

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta? 

För att öka den språkliga medvetenheten och tillit till sin egna förmåga. Vi vill att alla barn ska kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra för att stärka deras självförtroende

Genomförande

Vi kommer att arbete utifrån bornholmsmodellen där fokus ligger på sagor, återberättning av sagor, rim och ramsor.

Vi arbetar med alfabetet genom att prata om bokstäverna, skapa bokstäver, måla bokstäver samt att vissa barn gör ett bokstavståg.

Vi läser sagor, både via projektorn och ur böcker. 

Vi har samling före lunch där vi blandar innehållet med sång, samtal, träna på bokstäver, lekar.

Dokumentation under lärprocessen

Olika aktiviteter ska dokumenteras, vi filmar, skriver och observerar. Som vi sedan kan reflektera över enskilt och även tillsammans med barngruppen.

Varje vecka ska vi dokumentera och reflektera (alla på avdelningen).

Sista måndagen i månaden ska vi analysera tillsammans. 

 

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? 

All personal på avdelningen.

 

Uppföljning

Gemensamt i arbetslaget genom reflektion och analys med hjälp av dokumentation.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter