Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällsekonomi, globalisering och krönika år 9

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

I det här arbetsområdet ska vi studera hur ekonomin i ett samhälle är uppbyggd. Vilka delar hänger samman? Hur påverkas vi av förändringar i samhällsekonomin? I samarbete med svenskan kommer ni att få skriva en krönika om en aktuell samhällsfråga.

Mål:

  • Förstå hur ekonomiska strukturer är uppbyggda.
  • Kunna använda ekonomiska begrepp.
  • Undersöka samt resonera kring samhällsfrågor. Göra analyser ur olika perspektiv.
  • Resonera kring för-och nackdelar med globalisering.
  • Kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
  • Kunna skapa och bearbeta egna texter och kunna ge och ta emot respons på texter.

Genomförande och arbetssätt:

Genomgångar, diskussioner, övningar, läroboken.

Uppgifter och begreppslista läggs ut på Google Classroom.

Bedömning 

Du visar dina förmågor genom att vara aktiv på lektioner samt genom:

  • Krönika
  • Test
  • Diskussion i grupp

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap, geografi och svenska år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter