Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolan Freja Grupp 4

093141 Förskolan Freja, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Solrosor & Mat Vi kommer att arbeta tillsammans med ett sinnligt och konkret utforskande. Syftet är att utveckla barnens förståelse för hållbarhet kring odling, växande och mat och barnens förmågor att kommunicera på olika sätt. Vi har särskilt fokus på naturvetenskap, lek, matematik och digitala verktyg.

När vi kom tillbaka i augusti såg vi att barnen var särskilt varit intresserade av solrosorna som vi sått och nu vuxit sig så långa och öppnade sig mot solen och av att leka i "Affären", en lekmiljö vi skapat inne.  
 

Projektplan:

Syfte för projektetUtveckla barnens förståelse för hållbarhet kring odling, växande och mat och barnens förmågor att kommunicera på olika sätt.

 

Vi vill att barnen ska få ta del av sinnligt och konkret utforskande, tillsammans.

Det tänker vi att är en bra utgångspunkt för kreativa läroprocesser där vi kan hålla våra värden – lyssnande, glädje, olikhet, delaktighet, kollektivt lärande, kreativitet och utforskande – levande.

 

 

Vi vill att projektet ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för hållbarhet kring odling, växande och mat och för bins nödvändighet för odling av mat och sina relationer blommor och bin och odlad mat.

 

 

Förmågor vi vill att barnen ska vidareutveckla under projektet är:

ett demokratiskt förhållningssätt, att uttrycka teorier, lyssna på andra, utveckla sina egna teorier, titta noga, studera blommor och bin, rita och måla  som verktyg för  att uttrycka sig och utveckla sina tankar, forma av lera och dansa och annat skapande för att uttrycka sig och vidareutveckla sina tankar, ta reda på, hämta information från olika källor:  böcker, filmer, bilder, digitala verktyg, internet och medmänniskor för att utveckla sin förståelse och samtidigt börja fundera över hur en behöver förhålla sig till informationen (källkritik), tänka kreativt och använda fakta,  matematisk förståelse för relationen siffror-antal, enkel addition och subtraktion, uppskattning, mätning och former, att leka tillsammans och att alla är delaktiga på jämlika villkor.

 

Lek ska finnas med som verktyg, undersökningssätt, bearbetningssätt.

 

 

Vi pedagoger ska utveckla vår förmåga att använda olika digitala verktyg. Vi ska skapa lekvärldar med projiceringar, musik och ljud.

 

 

   Läroplansmål att arbeta mot: 

 

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Förmåga att skapa samt förmågan att uttrycka ock kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Förståelse för form och grundläggande egenskaper  hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta,

Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

  - Hur ska vi arbeta: 

Johanna driver spåret solrosor, växande, bin, Tania driver spåret mat, affär, restaurang, matlagning, bakning. De båda spåren hänger ihop och vi ska se till att kopplingen blir tydlig för barnen, om inte förr så i slutet av vårterminen. Vi ska arbeta i mindre grupper tisdagar och onsdagar, erbjuda flera möjligheter varje projekttillfälle, möjligheter i miljön under hela dagarna, använda eftermiddagarna till arbetet i mindre grupper också, berätta för varandra på mötet före lunch vad vi arbetat med i de olika grupperna, hitta former för att reflektera tillsammans med barnen, dokumentation, teckningar och målningar på väggarna – så att barnen kan reflektera över sitt arbete.

 

  

 

 

Till pedagogerna

Underlag för

- reflektion kring sommaruppdraget

- sammanfattningsperiod 1

- underlag för projektplanen hittar ni i stödmaterialet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter