Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

7

Historia Högkulturer åk 7

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Arbetsområdet behandlar framväxten av viktiga så kallade högkulturer som haft och har stor betydelse för oss i nutid. Arbetsområdet pågår v. 39 - -47.

Syfte och mål med arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du som elev känna till  hur högkulturer har växt fram och utvecklats i Mesopotamien, Egypten, Rom och Grekland.
Mål
Du ska känna till och kunna jämföra några högkulturers framväxt och dess utveckling.
Du ska kunna föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa högkulturers framväxt.
Du ska känna till Antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Du ska känna till specifika begrepp för arbetsområdet och kunna använda dem på ett fungerande sätt.

Arbetsformer

Vi läser texter i lärobok.
Vi arbetar med ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du lyssnar på genomgångar och antecknar.
Vi diskuterar tillsammans.
Du är aktiv på lektionerna.
Du producerar en Google presentation om någon av de antika högkulturerna.
Vi gör tillsammans och enskilt jämförelser mellan kulturerna.

Bedömning

Du bedöms utifrån följande aspekter:

Aktivitet vid genomgångar, samtal och diskussioner.

Kortare muntliga och skriftliga tester.

De kunskapskrav som bedöms är:

Kunskaper om historiska förhållanden, dess orsaker och konsekvenser.

Utvecklingslinjer i historien.

Källor och källkritik.

Historiska begrepp.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. Eleven för enkla resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

Eleven ställer frågor till historiska källor och för enkla resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Eleven för enkla resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter