Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på Matematik 5A - kap 3

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 november 2019

I kapitel 3 kommer vi att arbeta med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att lära oss tal i bråkform, att räkna ut del av antal och att jämföra tal i bråkform. Vi kommer även att lära oss sambandet mellan tal i bråkform och decimalform.

Syfte

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • tal i bråkform
 • att räkna ut del av antal
 • att jämföra tal i bråkform
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • hur man resonerar kring matematiska problem.

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi Power Point och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med ipad och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

andel, nämnare, täljare, bråk, bråkstreck, tal i bråkform, tal i decimalform, del av helhet, del av antal, större, mindre och storleksordna

Bedömning

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards två och två. Där får eleverna resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
 • Vi kommer att arbeta aktivt med problemlösning och kommer att bedöma din förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen
Koll på matematik 5A kap 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback