Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik åk 5

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 19 november 2019

Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att förstå världen omkring dig och att klara dig bättre i livet.

innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med

  • stora tal
  • geometri
  • decimaltal
  • vikt och volym
  • temperatur och diagram
  • de fyra räknesätten
  • bråk
  • decimaltal
  • geometri

 

 

Du kommer att utveckla:

Dina kunskaper i matematik. Hur man resonerar kring matematiska problem. Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte. Hur man samarbetar i en grupp för att komma fram till ett svar eller en lösning på ett problem.

Detta bedöms:

Genom diskussioner, inlämningsuppgifter, redovisningar och test kommer vi att bedöma följande förmågor:
Hur du formulerar och löser matematiska problem.
Hur du kan använda matematiken i olika sammanhang.
Hur du kan argumentera logiskt och och föra logiska resonenmang.
Hur du kan använda matematiska begrepp, ord och uttryck. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Du kommer att arbeta individuellt och i grupp. Du kommer att arbeta med boken och med andra övningar som spel, laborativt material m.m. Du kommer att få muntliga uppgifter att redovisa enskilt eller i grupp.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Genom att vara aktiv vid redovisningar och genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov). Genom att, vid vissa tillfällen när vi ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet .


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter