Skolbanken Logo
Skolbanken

2.3 Inflytande och delaktighet VT20

Tallbackens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Avdelning

Gula avdelningen 

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Nuläge

 Barngruppen består av 16 barn i ålder mellan 2016-2018. Vi arbetar mycket i storgrupper, för att vi upplever att det fungerar väldigt bra. Vi har alltid stor samling på morgonen. Det handlar mycket om att sätta rutiner och att forma gruppen till att sammarbeta med varandra, för att få en vi känsla i gruppen.

Vi har delat in gruppen i två. En 4 årsgrupp, där vi samarbetar med två andra avdelningar på förskolan. I gruppen vill vi ge barnen utmaningar i olika aktiviteter. Sen har vi en 2-3 års grupp som också får extra utmaningar och olika aktiviteter. Den gruppen har vi tillsammans med Blåa. 

 

Utveckling pågår när barnen

 Leker och när vi har ordnade aktiviteter. Det kan vara vid olika samtal med både barn och pedagoger. Den fria och den styrda leken. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 Fortsätta med våra rutiner på avdelningen. Att trygga upp barnen så att de tycker om att komma till förskolan. 

Lyssna på barnen, hur de vill ha det. Utmana barnen i olika aktiviteter. Uppmuntra barnen när vi vill göra vissa saker. Tex; vardagssysslor. 

Så här ska vi följa upp

 IUp samtal. Dagliga samtal med föräldrarna vid lämning och hämtning. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter