Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3), Svenska, Teknik, Bild

·

Årskurs:

3

Tidsresa från Big Bang till järnåldern.

Hästhagenskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Varifrån kommer vi och allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till människans tid. Vi kommer att lära oss om livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg.

Målet med undervisningen

Här kommer du lära dig om de olika tidepokerna från Big Bang fram till järnåldern. Du ska också kunna sammanställa fakta och använda dig av den i ett modellbygge samt på din tidslinje.  Du ska ha en förståelse för tidslinjen, tex hur djur och växter har utvecklats och förhållandet mellan hur länge livet bara fanns i havet och hur länge vi människor har funnits. 

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att se på filmer och läsa olika typer av texter. 
Du kommer att få diskutera och lyssna på andra.
Du kommer att måla bilder och skriva texter från de olika tidsperioderna.
Du kommer att skapa en tidslinjen och visa de olika perioderna.

Du kommer att bli säker på nedanstående ord och begrepp.

Du kommer få vara med och påverka hur din grupp ska visa sina kunskaper.

 

Ord och Begrepp

tidslinje, evolution, homo sapiens, arkeolog, urtid, dåtid, nutid, Big Bang, istiden, stenålder, bronsålder, järnålder, det naturliga urvalet

  

Detta ska bedömas 

I svenska tittar vi på hur din faktatext ser ut utifrån lärandematrisen. I redovisningen om forntiden ser vi på hur du kan framföra ditt budskap. 

I SO ser vi på hur din förmåga att delta i grupparbetet ser ut samt att du har koll på tidslinjen båda dessa områden utifrån lärandematrisen. 

I NO ska du kunna berätta om hur myter har påverkat människan genom historiens början. 

Övergripande kommer du också att kollas av på de olika begrepp som är aktuella under arbetets gång. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter