Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Musik och rörelse

St Mellby förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Nästa del i vårt lärohjul är Musik och drama. Under kommande 6 veckor fördjupar vi oss i ämnet.

 

 

Syfte - varför?

 

Känna glädje och gemenskap när vi tillsammans utforskar området Musik och rörelse. Väcka nyfikenhet och visa barnen på nya uttrycksformer.

 

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans


Var är vi? (Utgångspunkt)

 

Barnen har redan ett sort intresse för både musik och rörelse. De har kommit med förslag på hur de vill forma temadelen och vi ser en stor glädje i detta.

 

 

Vart ska vi?

 

Få upp ögonen för olika musikstilar, väcka intresse för instrument, sång och rörelse kopplat till välbefinnande. Vidga deras kunskap om ämnet.

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi introducerar olika musikstilar, forskar, lyssnar och skapar musik med hjälp av sång och olika instrument. Göra egna instrument och bjuda in personer i vår närhet som spelar instrument. Vi har rörelse i olika miljöer, bla gymnastiksalen. Vi provar på dans och har disco. Samarbetsövningar och rörelselekar. Musikstunder ihop med förskoleklass. Vi kopplar vårat Pippi-tema till musik och rörelse som mynnar ut i en teaterföreställning inför publik.

 

Vi dokumenterar vårt arbete genom Unikum.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Syfte - följa upp progression i barnens lärande och utveckling OCH utvärdera vad i utbildningen vi tror bidragit till detta

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid?

Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?

På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

  • Sättet vi organiserat på
  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter