Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Sagor och Drama - Språk och Kommunikation

Färglådan, Österåker · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Under februari-mars arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med Sagor och Drama i temat Språk och Kommunikation.

 

Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturkunskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

Vårt gemensamma tema under februari-mars är Språk och kommunikation. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen. Gemensamt för förskolan är att vi arbetar med Sagor och Drama.

 Syfte:

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra. I kommunikation med andra lär sig barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Genom språk och kommunikation får barnen känsla av sammanhang och lär sig nya strukturer i sin vardag såsom rutiner likväl som leksignaler och språkliga strukturer för samtal och kommunikation.

Syftet under denna temaperiod är att låta barnen möta ett rikt språk, nya ord och begrepp men även olika sätt att språka och kommunicera så som med kroppen, mimik, skapande, drama. Vi vill ge dem möjlighet att se samband mellan ord och begrepp genom att få uppleva dem i olika sammanhang genom fysiskt utforskande, skapande, berättande, film, drama och lek. Barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i lek. Genom att arbeta med sagor och läsa samma saga flera gånger på olika sätt och med olika material vill vi ge barnen förutsättningar att hitta en gemensam utgångspunkt för egna dramatiseringar, lek och kommunikation i gruppen.  

 

 

 

På avd. Blå planerar vi att arbeta med

Sagor i olika former såsom flano (bilder som sätts upp på en tavla samtidigt som man berättar), dramatisering, högläsning, berättande med rekvisita och konkret material. Stort fokus kommer att ligga på språkstimulans genom att använda och tydliggöra nya ord och begrepp i sagoberättandet.

Barnen kommer att få möjlighet att leka / dramatisera olika sagor 

 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom språk och kommunikation för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss bland annat av böcker, konkret material och rekvisita, flanosagor, dramatiseringar, ljud, sagoappar och samtalsbilder för att ge barnen en upplevelse av sagans värld.

Vi använder drama och lek för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I dramat utvecklas språk och kommunikation både i planering och under spelets gång.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Språk och Kommunikation

Dagliga samlingar där vi läser/berättar/dramatiserar sagor      

Bok/bildsamtal där alla barn ges språkutrymme, inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse för att stimulera varje barns språkutveckling 

Genom miljö och material inspirerar och lockar vi till egen rollek, dramatisering och utforskande av sagor och drama

Vi stöttar och hjälper barnen att komma vidare i sin lek och dramatiseringar

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek, drama och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Föräldrafika

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter