Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samplanering Ankaret Bojen Läslyftet

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Mall för att planera undervisningstillfällen för ”Läslyftet”.

 Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var  
Ämne: Läslyftet
Datum: Januari/Februari -20
Deltagande pedagoger:
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
Inför varje undervisningstillfälle ska pedagogen valt ut en plats för högläsning och gått igenom den bok som ska läsas högt för barnen i enlighet med Läslyftet mall. 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: 
Högläsning av en bok, som går under rubriken ”Normer och värden”, konkret material tillsammans med barnen.
Bok 1: Petter och hans 4 getter 
Hur:
Börja med en bokpromenad tillsammans med barnen och titta på bilderna. Samtala om vad vi ser och vad boken kan tänkas handla om. 
Sedan läser pedagogen boken högt för barnen och tillsammans med barnen. Var öppen för små samtalspauser. 
När boken är färdigjäst ska pedagogen föra samtal med barnen om vad som hände i boken. Var det något specielllt som de fastnade vid. 
Vem:
 
När:
Tisdagar efter samlingen kl. 9.00. Samt vid spontana tillfällen som kan uppstå. 
Var:
 I soffan, på kullerbyttmattan, i biblioteket, i läshörnan, på golvet eller utomhus. 
Varför:
För att väcka en nyfikenhet till läs och skrift. Bokstävers innebörd samt för att väcka fantasi och förmåga att berätta, lyssna och föreställa sig.
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
Foto, film och text.  

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter