Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

SO: Livet på jorden och människans tidiga historia

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Nu ska du få lära dig mer om jordens utveckling från minsta cell fram till människans utveckling. Vi ska lära oss om forntiden och de olika tidsperioderna istid, stenålder, bronsålder och järnålder.

Undervisningens innehåll - Vad?

 • Big bang, jordens uppkomst.
 • Hur liv uppstod på hav och på land.
 • Vår senaste istid.
 • Människans uppkomst och tidiga utveckling.
 • Människans liv i Norden under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Vilka spår av Forntiden som vi kan se idag.
 • Skapelsemyter från olika religioner och mytologier
 • Vilka spår av Forntiden vi kan se idag.
 • Tidslinjer och olika tidsbegrepp. 

Du kommer att få träna på att:

 • förstå och använda historiska begrepp.
 • samtala om det du lärt, kunna redovisa fakta.
 • göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet i dag.
 • söka och samla fakta och skriva egen faktatext.

 

Nyckelord - historiska begrepp

tidslinje, urtid, cell, alg, fossil, forntid, dåtid, nutid, framtid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder

Hur kommer vi att arbeta?

 • praktiskt arbete med olika typer av tidslinjer.
 • se och samtala om filmer.
 • läsa faktatexter enskilt och tillsammans.
 • skriva egna faktatexter med hjälp av tankekarta.
 • lära och använda olika historiska begrepp.
 • leta efter historiska spår i vår natur.
 • studiebesök av museipedagog.
 • bild och digitala verktyg. 

Detta kommer bedömas

Vi kommer fortlöpande under temats gång att bedöma din förmåga att..

 • förstå och använda historiska begrepp.
 • samtala om det du lärt och muntligt redovisa ditt arbete.
 • göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna.
 • söka och läsa olika faktatexter och skriva din egen.
 • beskriva och återberätta.
 • använda tidlinjer för att tidsbegrepp. 

Läroplanskopplingar

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SO: Uppgift - Stenåldern
SO: Stenåldern - Film
SO: Stenåldern - Film
SO: Uppgift - Stenåldern