Skolbanken Logo
Skolbanken

Diamanten- Astronomi: Rymden

224431 Förskolan Rosteriet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi utforskar vårt solsystem bland månar, stjärnor och planeter!

Utbildningsplan (Projektplan)

 

Projektet startar efter att pedagogerna introducerat ämnet för barnen genom att använda digitala verktyg i from av projektor samt litteratur. Barnen visade snabbt intresse och vi valde att fortsätta med detta som tema för terminen VT20. Intresset sågs genom att barnen ställde mycket frågor om ämnet samt i samtal med sina föräldrar och fortsatte utforska solsystemet hemma.

Projektet ämnar att ge barnen nya kunskaper och erfarenheter om vårt solsystem, programmering, matematiska kunskaper, möjlighet att använda olika material samt utveckla det svenska språket.

Arbetet med solsystemet är förlagt tisdagar och onsdagar samt löpande på eftermiddagar. Miljön anpassas utefter aktivitet och pedagogerna planerar detta under reflektionstiden veckan innan. Alla barn och pedagoger deltar i projektet och får samma möjligheter och förutsättningar utifrån sina behov, detta för att säkerställa att förskolan ger en likvärdig utbildning. Projektet kommer att dokumenteras med film, foto och barnens skapande. Genom detta kan vi synliggöra barnens individuella lärprocesser samt processerna inom gruppen.

Barnen kommer få skapa solsystemet med olika material som exempelvis måla och papier mache, gå på teater om solsystemet, programmering genom att låta Bee-Boten gå till olika planeter, se filmer, läsa litteratur om rymden, veckans tecken har fokus på rymden, undersöka vilka egenskaper varje planet har samt dansa solsystemet.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter