Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik Vt åk 3

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Matematiken genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av olika strategier
 • använda matematiska begrepp och sambanden dem emellan (t.ex att addition och subtraktion hör ihop, kunna beskriva olika geometriska objekt)
 • välja rätt räknesätt samt ha grundläggande kunskaper i de fyra räknesätten
 • föra matematiska resonemang och kunna förklara hur du tänker
 • använda olika metoder för att redovisa (konkret material, bild, symboler, skriftligt, muntligt)

Undervisning och arbetsformer

Undervisningens innehåll:

 • Tal på tallinje
 • Höga tal
 • Ordningstal
 • Positionssystemet
 • Tal i bråkform
 • Multiplikation med stora tal
 • Addition och subtraktion (huvudräkning och uppställning)
 • Rimlighetsbedömning
 • Likhetstecknet
 • Mönster (multiplikation och tid
 • Måttenheter
 • Diagram
 • Problemlösning
 • Digital tid

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha" matteprat" (Hur tänker du?)  

 

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

Taluppfattning och tals användning

 • Du kan markera och avläsa tal på tallinjen
 • Du kan skriva och storleksordna höga tal
 • Du förstår positionssystemets uppbyggnad
 • Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
 • Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 7-9.
 • Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång.
 • Du kan utföra rimlighetsbedömningar.

Algebra

 • Du förstår likhetstecknets betydelse
 • Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.

Geometri

 • Du kan avläsa temperaturer
 • Du kan de vanligaste längd- och viktenheterna
 • Du kan läsa av den digitala klockan

Problemlösning

 • Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
 • Du kan formulera ett eget enkelt problem

Statistik

 • Du kan läsa av linjediagram

 
Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag analyserar dina muntliga och skriftliga strategier

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter