Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Planering grupparbete

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

Tillsammans undersöker vi olika konstformer!

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla: 

 # Förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

# Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans.

 

Mål: enligt läroplanen ovan, ge barnen möjligheter att lära sig material och uttryck som beskriver dessa, olika skapande former. Förmågan att genom att arbeta med olika material, förstå begrepp, se olika samband och det i sin tur leder till nya sätt att se och förstå sin omgivning på.

 

Genomförande: Den planerade gruppaktiviteten ( undervisningen )kommer att ske 2 ggr i veckan under totalt 4 veckor. Sen roterar vi, samma personal, samma lär vän ( Krea-Tiva ) men "nya " deltagare.

 

Med Krea-Tiva som hjälp så kommer barnen både få använda sig utav "taktil lärstil" där man lär sig främst genom att använda sina händer, genom att skapa, undersöka, konstruera.

Parallelt med den "visuella" lärstilen genom saker att titta på för inspiration, bildstöd, upplästa texter och olika objekt.

 

Undervisningen kommer enligt läroplanen utformas så att varje barn kan delta efter sina förutsättningar och få sina behov uppfyllda.

 

Vi kommer prova på rörelse, vad musiken gör med vår kreativitet samt lägga stor vikt vid att dessa tillfällen ges i en trivsam och lugn miljö.

 

Av vem? Sofia kommer att stå för genomförandet, dokumentation, sedermera reflektion ihop med fyra andra kollegor som samarbetar. Vallmo och Blåklint jobbar ihop.

Dokumentation sker genom anteckningar och foton. Kommer visas delar på Unikum vartefter.

 

Reflektion:

Hur gick det? Varför gjorde vi så här?

Nådde vi målen?

Hur visar barnen upp det som det lärt sig?

Vidare utveckling?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter