Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik, Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 6

Konstkuppen

Krika Bygdeskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2020

Sigrid Montello försöker klura ut vem den skickliga konsttjuven är. Under berättelsens gång vävs NO, svenska och bild in och vi behandlar olika texttyper, väder, kemiska symboler, olika tekniker i bild och kunskap om konstnärer och deras verk.

Dina mål i svenska

Skriva

Berättande text, instruerande text, efterlysning, sammanfattning, artikel, förklarande, intervjufrågor

Läsa

Faktatexter, dagboksinlägg, berättande texter

Tala

Förklara, återberätta och diskutera

Dina mål i fysik och kemi

Väder

Planera undersökning

Energi och isolering

Kemiska farosymboler

Dina mål i bild

Skapa bilder utifrån olika tekniker

Använda kända konstverk som inspiration

Bedöma sina bilder

Undervisning

Vi utgår från dagboksinläggen från vår fiktiva poliskommissarie Sigrid Montello och arbetar ämnesövergripande med stationer som är knutna till Sigrids arbete med att tillfångata den lömska konsttjuven.

 

Bedömning

Du och jag bedömer hur väl du har nått upp till målen i de olika ämnena.


Läroplanskopplingar

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter