Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Framtiden börjar på Lövestad förskola Storbjörken Gul

Lövestad förskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Framtiden börjar på Lövestads förskola - Trygghet och värdegrund

Bakgrund

 

Efter en omorganisering med nya grupper och nya lokaler är det extra viktigt att vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga. Trygghet är den viktigaste byggstenen för att utvecklas vilket krävs för att barnen ska få en bra utbildning. Det handlar också om vår roll som pedagoger, att vi skapar en god relation med barnen och deras vårdnadshavare och genom att samverka med hemmet. Efter att ha lärt känna barnen har vi valt att arbeta med värdegrund, språk och kommunikation i samspel.

 

Det finns många olika sätt att kommunicera i samspel, exempelvis det verbala språket eller gester, därför är det en självklarhet att arbeta med just detta. Språk är en stor del av tryggheten och vår identitet. För att stötta barnen ytterligare arbetar vi med tecken som alternativ kompletterande kommunikation, eller ”TAKK” som det kallas, och bildstöd. Vi utformar och skapar förutsättningar i våra olika lärmiljöer efter barnens intresse. Detta för att ta vara på deras fantasi och nyfikenhet till att utveckla bland annat språket. Förskolan är barnets arena och mötesplats där undervisning sker under hela dagen efter barnets förutsättningar, behov och intressen.

 

Förskolans värdegrund och uppdrag

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska var en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Lek ska ha en central plats i utbildningen.Ur Läroplanen LPFÖ18

 

 2.1 Normer och värden

 

Mål- förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

 

-förmåga att ta ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Riktlinjer- Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.2.2 Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

-nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära

 

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Riktlinjer- Förskolläraren ska ansvara för att varje barn

 

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

 

Arbetslaget ska 

 

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.2.3 Barns delaktighet och inflytande

 

Mål- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

-förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Riktlinjer- Förskollärare ska ansvara för att varje barn

 

-får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

 

Arbetslaget ska 

 

-förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

 

 

Metod

Värdegrund, språk och kommunikation i samspel

Sagor på olika sätt och i olika former flanosagor, sagor med rekvisita,

Böcker

Sånger/sagopåsar/ sånglekar/ rörelselekar

Trygghetsböckerna

Dialoger i grupp och enskilt,

Benämner och bekräftar olika ord i barnens närhet

TAKK tecken

Bildstöd

Språkappar på iPad/smartboard

Högläsning, berättelser

Musik

Veckans ramsa

Kompisböckerna

Sätta ord på barnens känslor

Pedagoger som är med i barnens lek, stöttar, utvecklar och vägleder- leka tillsammans.

Ges möjlighet att träna på att vänta på sin tur i olika situationer.

 

 

 

 

Resultat

 

 

 

Analys/Reflektion


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter