Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi ska jobba med hur jorden och liv uppstod, istiden och hur Sverige befolkades och utvecklades fram till och med järnåldern.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial.

Lära sig historiska begreppsord.

Förbättra sin förmåga att formulera sig i skrift.

Bli bättre på att söka och värdera information.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Använda historiska begrepp.

Söka information och skriva faktatexter.

Berätta om hur människor levde under forntiden och ge olika skillnader/likheter mellan de olika tidsperioderna.

Förklara hur man kan känna till något om forntiden i nutid.

Använda tidslinjer.

Bedömningen görs genom: observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser och granskning av dina texter.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att: titta på filmer, diskutera och samarbeta med hjälp av olika KL-strukturer, söka fakta på nätet och i böcker, skriva och redovisa om:

jordens och livets utveckling

istiden

stenåldern till järnåldern


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter