Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

LPP ELLÄRANS GRUNDER Vt 2020

Rödsleskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

El finns i hela samhället och denna energiform krävs för driften av olika maskiner och apparaturer, annars skulle vår högteknologiska värld falla samman. Området tar upp begrepp som spänning, ström och resistans, men även el-säkerhet och hur kopplingsscheman ritas och avläses.

 

Ur Lgr 11 kursplan för fysik:

Syftet med undervisningen är att eleverna:

Utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att med nyfikenhet undersöka omvärlden.
Frågar om fysikaliska fenomen och begrepp utifrån egna upplevelser
och aktuella händelser.
Ges möjlighet att söka svar på frågor genom olika undersökningar och källor.
Utvecklar ett kritiskt tänkande kring både egna och andras resultat och argument.
Förstår genom undervisningen att naturvetenskapliga arbetsmetoder används när fysikaliska påstående prövas.
Förstår att man skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Utvecklar förmågan att: samtala om, tolka, framställa texter och estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Utvecklar förmågan att: använda sina kunskaper till att granska information, kommunicera, genomföra undersökningar, använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll beskrivs under Kopplingar tilll läroplan!

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; bl.a. fenomen, begrepp, modeller.
• Elevlaborationer och lärardemonstrationer för att befästa kunskaperna eller som introduktion.
• Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
• För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsspektrat (E till A), kan vara gamla provuppgifter.
• Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar.

Läromedel: TEFY fysikbok åk 7
Eleverna kan även lyssna!  Gå in på www.tefy.se   och välj lyssna på Lpo Bok 1

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Genom skriftligt prov där de konkretiserade målen tas upp:

Konkretiserade mål:
Du når kunskapskraven om du förstår …
Begreppen:
- Atomens uppbyggnad

- Gnidningselektricitet
- Åska
- Batterier
- Spänning
- Ström
- Statisk elektricitet
- Aktuella enheter, t.ex. ampère
- Elektriska ledare och isolatorer
- Resistans
- Kopplingsschema med tillhörande el-symboler
- Serie- och parallellkoppling av både lampor och batterier
- Elsäkerhet
- Mätinstrumenten ampermeter respektive voltmeter.

Du når högre kunskapskrav om du även kan …

Förklara mer ingående kring:
- ALLA punkterna ovan, d.v.s. utveckla punkterna ovan på ett sådant sätt att kunskapsnivåerna A-C i fy-matrisen tydligt framgår.


Laborativ del

Eleverna ska kunna utföra laborationer naturvetenskapligt med en kort planering, hypotes, resultat samt analys. Eleverna ska både muntligt och skriftligt behärska detta. 

Bedömning

Se ”kommunövergripande bedömningsmatris för fysik” samt Lgr 11, kursplanen för fysik 7-9.

Tidsram

Ca 5-6 veckor.

 


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter