Skolbanken Logo
Skolbanken

Stackens rutiner -lunch

Funbo förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Lunchen Att uppleva matsituationen som en lustfylld gemenskap. Att få prova nytt och göra val. I Lpfö 18 står det ”Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande...”

Syfte

Att skapa intresse för mat. Barnen ska få en positiv måltidssituation att upplevas med flera sinnen - syn, känsel, doft och smak. Att med stigande förmåga använda besticken. Att göra barnen självständiga, ge dem inflytande och möjlighet att göra olika val. Att ta tillvara tillfället till språkutveckling - ordförråd och begrepp.

 

Hur?

Vi sitter vid tre olika bord. Två som är i samma rum, och ett i ett angränsande rum. Ljudnivån blir mindre om inte alla sitter i samma rum. En pedagog sitter vid varje bord, de alternerar. Barnen sitter vid bestämda bord, men inte bestämda platser till lunch, detta för att ge dem lite mer utrymme för delaktighet och möjligheten att välja.

Pedagogerna portionerar ut för att alla ska få mat på tallriken. Barnen erbjuds att smaka på allt, men väljer själva vad de vill äta mer av. Alla får egen kniv och gaffel. Barnen får öva att dela maten själva. Prova själv först. Går det inte, hjälper pedagogen gärna till. Som måltidsdryck finns det vatten och mjölk att välja på. Dryckerna finns i mindre kannor och barnen får själva välja vilken, och hälla i den de vill ha. Vi övar även på att hälla i lagom mycket i glaset. 

Pedagogerna äter tillsammans med barnen och samtalar med dem, benämner de olika grönsakerna, maten och upplevelserna av ätandet. När barnen ätit färdigt får de duka av och i det ingår även att skrapa av tallriken från matrester. Efteråt får barnen tvätta av sig innan de antingen går till sin vagn för att sova eller till soffan där det är gemensam läsvila.

 

Dokumentation

Observationer.

 

Vilka?

Alla barn och alla pedagoger.

 

När?

Varje dag under hela året.

 

Uppföljning

Under fredagsplaneringen, en gång per termin eller vid uppkommet behov, diskuterar vi hur vi upplever måltidssituationen och om det finns något som behöver förändras. I övrigt sker förändringar kontinuerligt efter behov.

Utvärdering sker i slutet av vårterminen 2020.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter