Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Crash, boom, bang!

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Vi kommer att arbeta med temat "Crash, boom, bang!" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få titta på, läsa och framföra dina egna åsikter om serier. Vi kommer att bekanta oss med olika serier. Vi kommer att träna på textanalys och hur man avslutar en text. Vi kommer också träna på hur man skriver argumenterande texter som debattartiklar och debatterar för olika ämnen.

Vecka 12-23

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om serier. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Konkretiserade mål:

MUNTLIGT BERÄTTANDE:

 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: muntligt berättande

LÄSA:

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: serier
 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: animera
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: samspelet mellan bild och text.

SKRIVA:

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: serier
 • kunna använda regler för språkriktighet: huvudsats och bisats
 • kunna skriva texter med språklig variation: olika slut
 • kunna skriva texter med tydligt innehåll: debattartikel
 • kunna sammanställa information med egna formuleringar

TALA:

 • Kunna framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet: debattera

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • diskutera vad en serie är och olika serier som eleverna stött på
 • samla ihop och använda våra kunskaper om muntligt berättande som röstläge, inlevelse, knorr, pauser etc och berätta för klassen om vårt farliga djur
 • prata om författarna Cecilia Torudd och Homeros
 • läsa serier och framföra egna åsikter om innehållet och budskapet
 • prata om och arbeta med beskrivande uttryck
 • arbeta med serier och Cecilia Torudd på bilden
 • bearbeta textens innehåll genom att animera i små grupper
 • träna på att analysera serierna genom att formulera egna tankar om samspelet mellan text och bild
 • göra textanalys, personanalys och miljöanalys av en serie
 • lära oss om hur man skriver texttypen serie
 • träna på att skriva en egen serier med
 • träna på reglerna för språkriktighet: huvudsats och bisats
 • utveckla vårt skrivande genom att undersöka och skriva olika slut på en berättelse eller annan text
 • lära oss om hur man skriver texttypen debattartikel
 • skriva en egen debattartikel om skolan
 • diskutera och fundera över hur man diskuterar i olika debatter och vilka regler som finns
 • debattera i mindre grupper efter debattämnen som läraren förberett
 • förbereda en debatt i par som debatteras inför hel- eller halvklass
 • diskutera och fundera över hur information skiljer sig från åsikter med hjälp av källkritik
 • träna på att söka information genom att använda en lathund för källkritik
 • läsa Illiaden och Odysséen av Homeros
 • göra textanalys, personanalys och miljöanalys av Odysseus
 • skriva olika argumenterande texter
 • lära oss ord som är typiska för debatter och serier

 

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal om serier och deras innehåll och budskap
 • säga din åsikt och lyssna till andras
 • göra textanalys, personanalys och miljöanalys av olika texter
 • läsa berättelser med flyt
 • kunna förstå innehållet och budskapet i de texter du läser
 • skriva en serie med anpassning till hur en serie ska skrivas
 • skriva en debattartikel med anpassning till hur denna texttyp ska skrivas
 • använda dig av olika strategier för att förstå det du läser som förförståelse, läsförståelse och frågor på texten
 • skriva text så att innehållet blir begripligt och med språklig variation (olika slut)
 • använda språkliga strukturer (stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)
 • känna till några kända serier och författare som skriver dessa
 • vara källkritisk när du söker information från olika källor
 • debattera för olika ämnen med en tydlig inledning, tydliga argument och avslutning

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång och du gör en skriftlig utvärdering i slutet av kapitlet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter