Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 9

The word mashine

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Detta är ett arbete med fokus på ordkunskap och ordförståelse som syftar till att öka er kunskap om ord och dess betydelse och användning samt om ordklasser på svenska och engelska. Ni ska tillsammans skapa ett spel med ordkort som ska användas för att förklara och beskriva olika vanliga ord inom olika ordklasser och teman på både svenska och engelska. Spelet kommer vi sedan att spela på olika sätt för att träna på att använda orden, både muntligt och skriftligt.

 

Vad ska vi arbeta med?

Detta arbete handlar om ord! Vi kommer att titta på ord inom olika teman och ordklasser och träna på att använda dem i muntliga och skriftliga sammanhang på svenska och engelska. 

Vi börjar med att välja ut ord ur olika ordklasser och teman på svenska, vi översätter dem till engelska och skapar ordkort med text och bild som ska skapa ett ordspel. Vi kommer tillsammans att skapa regler och olika spelvarianter till spelet och använda det som färdighetsträning i syfte att öka vårt ordförråd och träna på stavning och grammatik på svenska och engelska.

Tidsplan

Vi kommer att skapa ordkorten under veckorna 10-14 och spelen kommer att användas i olika sammanhang som färdighetsträning under hela vårterminen.

Hur ska vi arbeta?

Vi ska arbeta par- eller gruppvis med att samla och kategorisera ord utifrån olika teman. Utifrån ordsamlingarna ska vi sedan använda uppslagsverk och lexikon för att översätta orden och skriva dem i exempelvis singular/ plural samt med rätt genus (substantiv), böja dem (verb) eller komparera dem (adjektiv).

Varje ord ska sedan göras till ett kort med ordet, dess olika former på både svenska och engelska samt bild ska finnas med. Ordkorten ska sedan användas som spelkort för att användas för färdighetsträning av olika slag, både muntlig och skriftlig.

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Under arbetes gång ska du lära dig och träna på:

- ord och ordförståelse på både svenska och engelska

- ordklasserna substantiv, verb och adjektiv och deras olika former och kännetecken på både svenska och engelska

- använda ord i olika sammanhang och utifrån olika teman på både svenska och engelska

- uttala orden och använda dem i konversationer och i skrift på ett korrekt sätt på både svenska och engelska

- använda grundläggande funktioner i Word för att skriva digital text och infoga bilder och på så sätt skapa ordkort

 

I detta arbete kommer vi att utvärdera och bedöma din förmåga att:

- använda ord inom olika teman och ordklasser på svenska och engelska på ett korrekt sätt, både muntligt och skriftligt

- kategorisera och organisera ord utifrån ordklasser, teman och betydelse

- arbeta självständigt och i grupp samt följa instruktioner

- använda digitala ordbehandlingsprogram för att framställa text och bild

Utvärdering

Efter arbetet ska vi tillsammans utvärdera ditt arbete och din arbetsinsats samt arbetsområdet som helhet.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Box 101 vecka 48
Ordkort