Skolbanken Logo
Skolbanken

Fjärilen, hållbar utveckling

Siers förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi arbetar med hållbar utveckling med inriktning på sortering och återvinning. Vi vill ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Vår Undervisning ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i sin omgivning och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling i allmänhet och återvinning i synnerhet.

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

b. Varför har vi valt detta mål?

 När vi har vart i skogen så har barnen visat intresse för att plocka upp skräp utmed vägen. 

Vi har också tänkt att arbeta med sortering inom matematiken och kände då att detta var en naturlig ingång. Samt att den nya läroplanen lägger tyngre vikt vid hållbar utveckling. 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 - känner till olika material

- vi ser att barnen sorterar utifrån de kunskaper vi erbjudit dem.

- visar intresse för att värna om miljön

- resonerar kring människans samband med naturen. 

3. Planerad tidsperiod:

 Från mars till juni
 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

sopsamlarmonstrena skickar ett brev till fjärilen och ber om hjälp av plocka skräp på ängen och lekplatsen. 

 - Lärmiljö:

 skogen, gården och närliggande platser där vi utforskar naturen

inomhus arbetar vi med experiment, lär känna sopsamlarmonster, bygger en egen återvinningsstation 

 - Planerad undervisning:

i våra bärgrupper, inspireras av sopmonstrena och Barr&Pinne för att få kunskaper om material och dess egenskaper samt inverkan på miljön.

 - Spontan undervisning:

 Utomhus tex skogen, gården, måltidssituationer och i leken.

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

När barnen uppmärksammar olika material, att de har en tanke hur de vill sortera, reflekterar över miljöfrågor. 


b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

fota, anteckna, observera.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

 I den planerade undervisningen, vid spontan undervisning samt gemensam reflektion på kvalplaneringen.

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter