Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Tema Kärlek

CFL - Centrum för flerspråkigt lärande, Härryda · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vi kommer att arbeta med Tema Kärlek under läsår 19/20. Vi läser olika texter, noveller, myter, poesi och dikter, tittar på filmer, spelar, lyssnar på kärleksmusik, sånger, skriver egen novell och dikt. De här frågorna ligger till grund i vårt tema: Vad är kärlek? Vad tänker du på då du hör ordet kärlek? Hur många olika sorters kärlek finns det? Vilka olika kärlekssymboler används i olika delar av världen? Är det skillnad på hur man tänkte om kärlek förr och nu? Vi resonerar om olika slags kärlek och om känslor som förknippas med kärlek.

Syfte

Tema kärlek har som syfte att alla elever skall få reflektera över och fördjupa sina kunskaper om begreppet kärlek och utveckla omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Ett annat syfte är att eleverna ska träna språket för att  

 • Ml
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • Ml
  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 
 • Ml
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • Ml
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 
 • Ml
  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser   med svenska förhållanden.

Mål

Målet med temat kärlek är att eleverna ska

 • utveckla sin förmåga att läsa och förstå texter ur skönlitteratur, poesi, dikter och andra källor t.ex. medier med flyt.
 • kunna resonera kring textens innehåll,
 • utveckla kunskaper om hur man formulera egna åsikter, känslor och tankar i olika slags texter,
 • kunna översätta texter från svenska till kurdiska,
 • kunna återberätta en text, en händelse, en berättelse om kärlek muntligt så att de andra förstår,
 • utveckla sig att skriva svårare texter med rätt ordföljd och interpunktionstecken,
 • förstärka ordförråd, begrepp som förknippas med kärlek,
 • utveckla hörförståelse genom att lyssna på berättelser, poesi, dikter, sånger, filmer osv,
 • kunna skriva en egen novell,
 • lära sig traditioner och kulturer från språkområdet.

Koppling till läroplan

 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära  texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets-och livsfrågor.
 • Ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.      

 Arbetssätt och material

 • Vi börjar temat med att brainstorma ord om kärlek, 
 • Eleverna skriver orden antingen i sitt kärlekshäfte eller i Popplet/Mind Map
 • Vi skapar olika meningar med rätt ordföljd och interpunktion med dem orden eleverna kommit på. Vi arbetar strukturerad med grammatik och språkets byggnad,
 • Vi utforskar kärlekssymboler från vissa delar av världen, 
 • Vi läser och förstå texter ur läroboken, skönlitteraturer och stenciller,
 • Vi skriver ord och begrepp från texten som förknippas med kärlek på whiteboarden,
 • Vi resonerar kring textens innehåll, 
 • Vi återberättar texten med egna ord,
 • Eleverna ställer frågor till texten,
 • Eleverna skriver om texten med hjälp av nyckelord eller en tankekarta,
 • Eleverna tränas på att skriva en egen novell om kärlek, 
 • Eleverna tränas på att skriva egna dikter och poesi,
 • Eleverna översätter texter, sagor eller myter från svenska till kurdiska,
 • Eleverna skapar egna kärleksfrågor på Kahoot och Quizlet,
 • Vi tittar på filmer, lyssnar på kärleksmusik och kärlekssånger,
 • Eleverna redovisar sitt arbete muntligt eller skriftligt eller på PowerPoint.
 • De får ge feedback till varandra,
 • Vi använder oss av böcker, skönlitteraturer, myter, sagoböcker, stenciler, Lexin online, digitala verktyg och appen Plotagon.

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att klara av de olika punkterna i målen ovan med hjälp av muntliga och skriftliga arbete och din deltagande under lektionerna, dvs att jag kommer bedöma dig formativt och summativt.

 

Kunskapskrav ur läroplanen

Årskurs 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

    Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Läsa med flyt
 
 
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 
 
Genom att göra enklasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med godkoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
 
 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativtunderbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas** mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

    Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Skriva texter
 
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar & berättarstruktur
 
 
Texterna kännetecknas av enklabeskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar ochutvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll & språk
 
 
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklatsätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ettvälutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål & svenska
 
 
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala & diskutera
 
 
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga & framföra åsikter
 
 
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
 
 
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt godanpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

    Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Resonera med anknytning till modersmålet
 
 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

    Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
 
 
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utveckladejämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutveckladejämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter