Skolbanken Logo
Skolbanken

Fånga dagen-möt världen

Viktoria förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Under läsåret 19-20 arbetar vi med flerspråkigheten. Vi kommer arbeta utifrån de Tio små kompisböckerna i vårt tema Samspel.

Tema Samspel

Vårt utvecklingsområde under 2019-2020 kommer att var flerspråkighet

Målet vi kommer att arbeta mot är:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenskan 

Mål och syfte

syfte med kompisböckerna är att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

  • Prata om när något känns fel

  • Lyssna på varandra och komma överens

  • Dela med sig

  • Samarbeta

  • Vänta på sin tur

  • Säga förlåt

  • Visa känslor

  • Sprida glädje

  • Säga stopp

  • Lugna ner sig 

Utveckling pågår :

1.När barnen benämner språk på olika sätt, matematikfasen benämner färger.räknar på olika språk.

2.När barnen kommunicerar med varandra

3.När barnen samspelar med oss vuxna och med sina kamrater.

4.Barnen kan samtala kring sina skapande alster

Så ska vi arbeta för att nå dit

1.I samlingarna och i övrig tid uppmuntra barnen att ex räkna på olika språk i dramalekarna benämna färger på olika språk.

2.Vi arbetar utifrån kompisböckerna om hur vi bemöter varandra.

3.Vi kommer arbeta med olika dramalekar i smågrupper.

4.Vi kommer att arbeta i smågrupper i ateljén.

 

Dokumentation 

Vi dokumenterar med lärplattan och telefonen genom att fotografera, filma samt anteckna för att synliggöra barnens lärandeprocess..Vi skriver ner vad som händer när vi har aktiviteterna och sedan reflekterar vi tillsammans i arbetslaget och vidareutvecklar det genom reflektionsprotokollet och i Unikum.

Föräldrarna kommer kunna följa vårt tema genom Instagram, Unikum och bilder i hallen.

Utvärdering

 

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden och tillsammans med barnen.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter