Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap, Bild

·

Årskurs:

5

WCP - ett projekt med demokrati, barns rättigheter och ett globalt tänk i fokus.

Vänge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Eleverna kommer att få arbeta konkret så att en ökad förståelse för vad ett val är, hur det står till för barn i Sverige som i övriga världen samt vad Barns rättigheter innebär.

Arbetet:

Eleverna ska planera och genomföra WCP - valet 2020. De ska lära sig vad som krävs för att val och vallokalen. Begrepp att konkretisera är: röstlängd, valarbetare, valurna, vallokal, rösträkning, valsedel.

Eleverna ska genom tidningen Globen, WCP, lära sig om: demokratibegreppet och även se det i ett historiskt perspektiv, barns rättigheter och skyldigheter, barns förhållande i Sverige som i världen just nu, att lära om personer som arbetar för barns rättigheter, nominerade till WCP-priset.

Att ta en personlig ställning inför att ett val. Det första valet blir å åk 5 ska välja vilken valurna till valet på Vänge skola. Varje elev bidrar med ett förslag på hur valurnan ska se ut och därefter genomförs ett slutet val. Till det är att delta i WCP-valet.

Eleverna ska visualisera sina ställningstagande i bild och text

Bedömning av arbetet

Eleverna ska redovisa sina kunskaper och förmågor genom:

Att läsa Globen -tidningen och därefter redovisa särskilt utvalda frågor skriftligt.

att skriva egna texter om de nominerade, demokratibegreppet samt innebörden av vad barns rättigheter 

att visa sin egen kunskap om ord och begrepp muntligt som skriftligt. 

att framställa och skapa informativa och välarbetade bilder, 3-dim, digitalt, målningar/teckningar som visar på demokrati, nominerades arbeten, information om vallokal och utställningslokal.

att aktivt delta både i par som i grupp för att samtala om och visa upp/på, innebörden av barns rättigheter

att aktivt och seriöst tillsammans med övriga elever i åk5, genomföra WCP-valet 2020 samt iordningställa vallokalen och utställningslokalen.


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter