Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Skriva novell

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Under detta arbetsområde ska du få lära dig att skriva en novell samt förstå vad som är typiskt för denna texttyp.

 

Novell

 

En novell är en berättande text, en skönlitterär berättelse. Den är ofta kort och kan vara en eller ett par sidor. Det finns också längre noveller på 50-100 sidor. Om den berättande texten är längre än så är det en roman. Här är några typiska drag för en novell:  

 • Inledning: börjar mitt i handlingen
 • Ofta en eller få händelser

 • Utspelas under kort tid

 • Konflikt/problem

 • Lösning

 • Avslutning: ofta en vändning eller ett öppet slut (där läsaren själv får lista ut hur det går)

 • Berättarperspektiv: jag-form eller tredjeperson

 • Tempus: presens eller preteritum

 • Personbeskrivningar

 • Miljöbeskrivningar

 • Dialog 

 • Inre monolog

 Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Novell
Skriva novell