Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Genetik, gentknik och evolution

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Genetik handlar om hur egenskaper ärvs från en generation till nästa. Det är både på molekylnivå hur DNA är uppbyggt och fungerar, men också hur genetiken påverkar hela populationer och även oss som individer och i samhället. Genetiken är ett område inom biologin där man idag gör fler och nya upptäckter och kunskapsutvecklingen är mycket snabb. Vilket även medför etiska frågor om hur kunskaperna i genetik och genteknik kan användas.

Vecka 20-23

Genetikområdet är indelat i tre områden

  • Genetik - Kunskaper om arvsmassan och hur egenskaper (både bra och dåliga) kan gå i arv från generation till generation
  • Evolution och evolutionsteorin
  • Genteknik . Hur vi kan använda våra kunskaper om generna för att förändra och individer, organismer med specifika egenskaper

 

Kunskapsredovisning:

Sker med kunskapskontroll, inlämning av uppgifter samt i diskussioner i klassrummet under lektioner.

Mål:

Genetik

Du ska

- veta var i kroppen arvsmassan finns

- veta hur vi ärver olika egenskaper

- kunna göra ett korsningsschema

- känna till något om Gregor Mendel

- veta hur DNA-molekylen är uppbyggd

- veta vad en mutation är för något

- känna till någon ärftlig sjukdom samt någon könsbunden sjukdom

- veta vilka två typer av celldelning som finns och kunna förklara vad som skiljer dem åt

 

Evolution

Du ska

- känna till evolutionsteorin och hur arter har anpassat sig och utvecklats över tid.

 

Genteknik

Du ska

- känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor, t.ex. växtförädling, djurförädling och genteknik

- kunna beskriva för- och nackdelar med genteknik och klart och tydligt kunna redogöra för dina ståndpunkter

- kunna föra resonemang kring frågor som rör genetik


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Genetik och genteknik
Uppgifter
Fördjupningsuppgift - Hur vi ärver egenskaper
Genetikuppgift - Hur vi ärver egenskaper.