Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedegagogisk planering för björnen ht-2020

Norrstjärnan, Örebro · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Pedagogisk planering för Björnen ht-2020

 

Pedagogisk planering Norrby förskolor

 

Den pedagogiska planeringen är en grovplanering som sträcker sig över en termin eller ett läsår och ska utgöra avdelningens utgångspunkt när undervisningen planeras.

 

Den pedagogiska planeringen ska utgå ifrån läroplanens mål och barnens intressen och behov.

 

1.  Bakgrund: 

 

Det är en ny barngrupp så vi behöver först lära känna alla barn och skapa trygga relationer mellan varandra. 

 

2.  Nuläge

       

När vi har lärt känna alla barn så ska vi dela barngruppen i två olika grupper. Detta kommer att göras utifrån barnens intresse och behov. Syfte är att en grupp är alltid ute och en grupp inne. På så sätt hoppas vi skapa bättre förutsättningar för lärandet. 

Nytt material till avdelningen behöver beställas. Avdelningen är stor med många möjligheter. Just nu behöver miljön fixas lite till så att det ser inbjudande och lockande ut. Detta kommer att göras utifrån barnens intresse, behov och vårt projekt.En läshörna ska inredas för att locka barn till att utforska böcker.  

 

Vi har olika styrkor och intresse som vi kommer att dela med sig.  

 

3.Mål 

 

·         Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Det gemensamma tema för hela förskolan är "sagans värld". Vi har valt att utgå från dem traditionella sagor . Den första sagan som vi väljer att arbeta efter är sagan om bockarna bruse.   

 

·         Varför? Syfte?

Vi vill väcka barnens intresse för sagor, samt utveckla deras förmåga att bearbeta och diskutera innehållet i sagan.

Med detta projekt arbetar vi medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

Väcka intresse för bokstäver och skriftspråket, men även skapa förutsättningar att använda digitaliseringen som en naturlig del i projektet. 

 

·         Vilka förväntade effekter vill vi se? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnen ska få möjlighet att utforska flera av läroplanensmål. De ska ha rikare språk/ordförråd

Våga återberätta, dramatisera olika sagor.

Kunna hantera  enklare teknik 

Ha kännedom om källkritik

Våga använda sig av sin fantasi  och få möjlighet till skapande.

 

4. Förhållningssätt 

 

·         Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

Alla barn kan bara de får möjlighet. Den kompetenta barnen ska spegla vårt avdelning, där tid bli en av de betydelsefulla faktorer för att uppfylla vårt förhållningsätt. 

Vilan ska vara varierande där utbudet kommer vara högläsning, avslappning med lugnande musik, massage och film.

 

·         Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Miljö är viktigt del i undervisningen. Den ska vara utmanande och lockande så den stimulerar lärandet.

Miljön ska vara tydlig och tillgänglig för barnen, samt ska den förändras kontinuerligt utifrån barnens intresse, behov och vårt projekt. 

Olika sagor/böcker med QR-koder på olika språk ska finnas tillgängliga för att uppmuntra alla barn till läsandet.

 

 

·         Hur ska vi inkludera jämställdhetsarbetet i vårt projekt?

Vi ska vara goda förebilder. Då vi ska behandla alla barn oavsett kön, etnicitet eller religion lika. På avdelningen ska alla barn utifrån sin förmåga ha samma möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka verksamheten. Använda mer naturmaterial. För att uppmärksamma mångfald kommer vi läsa böcker på fler språk, göra ordlistor på olika språk, flaggor mm.    

5. Barnens inflytande

 

·         Hur får vi med barnen i detta? På vilket sätt ska barnen vara delaktiga i planering, dokumentation osv?

Vi är intresserande av det barnen gör. Vi utmanar de vidare genom att finnas närvarande.

 

·         Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi lyssnar och diskuterar med  barnen. Vi observerar och även dokumenterar.     

 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling

 

·         Hur tänker vi dokumentera arbetet?   

Vi fotograferar, filmar.Vi kommer ha en egen dokumentations väg på avdelningen, samt kommer vi att använda oss av unikum för att dokumentera där för att sen kunna gå tillbaka och utvärdera det vi har gjort. 

 


Den pedagogiska planeringen ska vara klar till arbetslagens planeringssamtal som hålls med rektor i aug/sept.

                                                                                                                                         


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter