Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Bamse på Salvia läsåret 20/21

Örtagårdens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Barnen har fortsatt visa stort intresse för Bamse. Vi fortsätter därför jobba med Bamse och hans vänner genom teamarbete som genomsyrar hela dagen.

Var är vi ( Nuläge/Syfte):

Efter en hel termin med arbete med Bamse och hans vänner på olika sätt vill barnen veta mera. Barnen vill höra Bamsesagor och lyssnar aktivitet när vi läser Bamsetidningar. De frågar om de övriga Bamsefigurerna. 

Vart ska vi (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?):

Genom temaarbetet med Bamse vill vi stärka barnens relationer till varandra samt öka deras kunskap ytterligare om hur vi är mot varandra. Vi vill också öka deras språkliga medvetenhet och ordförråd ytterligare. Inom naturvetenskap vill vi att barnen får en ökad kunskap kring sopsortering, återvinning och metamorforsmaterial samt öka deras förståelse för det fysikaliska fenomenet rörelse. Vi vill också öka deras erfarenhet kring kemiska processer. Barnen behöver öka sin förståelse för begreppet matematik och hur mycket vi använder oss av matematik i vardagen. Genom arbete med kulturell identitet vill vi visa barnen att vi alla är lika värda precis som de olika figurerna i Bamse och även låta dem ta del av olika kulturer från olika delar i världen. inom skapande vill vi att barnen skaffat sig kunskap i att skapa med olika tekniker och material.  

 

Hur gör vi:

Planerad undervisning i mindre grupper minst tre gånger i veckan, men även spontan undervisning under hela dagen. Vi tar fram lekmaterial och pysselmatrial som anspelar på Bamse och hans vänner. 
Barnen kommer få ett ”uppdrag” varje vecka som har med det vi jobbar med under veckan att göra. Detta uppdrag ska de själva försöka utföra i barngruppen. Ett uppdrag kan tex vara att: under veckan hjälpa en kompis. 

Kärnämne som vi lägger extra fokus på:

Intresubjektivitet-innebär kunskap i att läsa av andra och vara tillsammans

Mentalisering- att föreställa sig andras perspektiv och känslor

Koherens-  att förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback