Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik J4

Vittra Sollentuna, Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Under läsåret i åk 4 kommer vi att arbeta med detta i matematiken.

Syfte

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem. Hur du löser ett problem och visar hur du gjort det.
 • Du kommer även att bli mer noggrann och gå igenom dina lösningar och svar för att undvika misstag.
 • Kunskaper kring matematiska samband. Hur till exempel addition och multipikation hänger ihop.
 • Din kunskap om olika räknemetoder. Olika sätt att lösa problem.
 • Din förmåga att redovisa dina beräkningar. Att visa hur du räknat ut något.
 • Din kunskap kring olika matematiska begrepp; dess betydelse och användning. Vad våra matteord betyder och används till.

Hur vi kommer att arbeta under perioden

Vi kommer att ha genomgångar. Ett varierat arbetssätt där eleverna arbetar individuellt, i par och grupp. Vi kommer även att arbeta med stationer, utomhus och laborativt med konkreta material under en del av lektionspassen. Alla elever arbetar utifrån en individuell planering med fokus på det som de själva behöver utveckla.

Dessa områden kommer vi att arbeta med under läsåret:

Områden åk 4

 

Taluppfattning:

Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000

Förstå vårt talsystem

Kunna ordna tal efter storlek

Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

Begrepp: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental och tallinje.

 

Addition och subtraktion:

Förstå hur addition och subtraktion hör ihop

Veta hur likhetstecknet används

Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000

Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

 

Begrepp: Addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler - färre.

 

Geometri:

Känna till något om hur man mätte längd förr

Kunna mäta och rita sträckor

Kunna uppskatta och mäta längd

Kunna växla mellan olika längdenheter

Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

Kunna räkna ut figurers omkrets

 

Begrepp: Sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd och omkrets.

 

Multiplikation och division:

Förstå hur addition och multiplikation hör ihop

Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5 x60, 5 x 600

Kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

Förstå hur multiplikation och division hör ihop

Kunna använda kort division, t.ex. 84/4 och 396/3

Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Begrepp: Multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika och kort division.

 

Tabeller och diagram:

Hämta fakta ur tabeller

Ordna fakta i en tabell

Läsa av och förstå stapeldiagram

Göra en avprickningstabell

Rita stapeldiagram

 

Begrepp: Tabell, avprickningstabell, diagram och stapeldiagram

 

Tid: 

Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

Läsa och skriva datum

Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror

Räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

Läsa av en tidtabell

Begrepp: År, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidtabell.

 

Addition och subtraktion:

Addera och subtrahera inom talområdet 1 - 10 000 

Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

Tecknet för ”ungefär lika med”

Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning 

 

Begrepp: Addition, subtraktion, ungefär lika med, fyrsiffriga tal, fler - färre.

 

Geometri: 

Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

Namnen på olika månghörningar

Förstå vad som menas med förstoring och förminskning 

Förstå och använda skala 

 

Begrepp: Rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, störst vinkel, minst vinkel, månghörning, sida, hörn, naturlig storlek, förstoring, förminskning, skala.

 

Bråk:

Kunna läsa och skriva bråk

Kunna avläsa bilder av bråk

Veta hur många delar det går på en hel

Kunna storleksordna bråk

 

Begrepp: Hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk, minst bråk. 

 

Multiplikation och division:

Räkna multiplikation med större tal t.ex. 3 x 4174

Räkna med kort divison t.ex. 1248/4 och 3615/3

Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

 

Begrepp: Multiplikation, multiplicera, division, dividera, kort division. 

 

Bedömning

Du visar vad du kan genom att delta aktivt under lektionspassen. Jag kommer att titta på din förmåga att:

 • Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.
 • Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Litteratur

Några av de böcker/material som vi kommer att arbeta med: 

MatteDirekt Borgen 4A + 4B från Sanoma utbildning av Pernilla Falck, Margareta Picetti, Kerstin Sundin. 

Tummen upp Kartläggning matematik åk 5 

Formativ bedömning matematik åk 4

Utifrån elevens individuella planering kommer eleverna att arbeta med olika material och litteratur i ämnet. 

Presentation/redovisning

I samband med de olika områdena kommer vi att utföra diagnoser för att se vad vi lärt oss och vad vi behöver bygga vidare på.

Muntliga presentationer och moment. 

Laborativa moment. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matematik J4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter