Skolbanken Logo
Skolbanken

Delaktighet och inflytande, personlig och social utveckling, höstterminen 2020

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 18 september 2020

Hur vi medvetet arbetar för att stärka barnens vilja att påverka sin situation samt att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Pedagogisk planering, Ht 2020

Mål (Lpfö)
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 

Frågeställning utifrån strävansmålet:
Hur visar barnen engagemang och tillit till sin egen förmåga i olika situationer?

 


Kriterier för strävansmålet

Vi ser att barnen visar förståelse hur de  kan påverka sin situation.
Att barnen visar ansvarstagande i samspelet med andra samt i miljön.Nuläge : 

Barnen vågar ta mer och mer plats i gruppen samt i miljön. Deras olika viljor uttrycks på olika sätt och i varierande omfattning. Det finns en påbörjad förståelse för gemensamma regler och detta behöver barnen stöttas vidare i. 


Metoder för att nå målet: 

Genom roll-och regellekar där lekreglerna ömsesidighet, turtagning samt samförstånd tränas. Tydliga lekmiljöer där barnen lockas till lek och samspel med andra. 

  

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Inramning - Att rama in en lärandesituation innebär att besluta och förmedla till barnen vad man vill att deras uppmärksamhet riktas mot och vad man vill att de ska lära. Inramning handlar om att introducera lärandeobjektet, följa upp barns frågor och kommentarer och ställa egna utmanande frågor samt att avsluta genom att återknyta till vad man pratat om. 


Barn behöver stöttas och utmanas
 -
 För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem.

 

  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback