Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Prästkragens enhetsmål "Normer och värden" 20/21

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Prästkragens övergripande planering inom Normer och värden 20/21

Förväntat resultat för förskolan

 • Varje avdelnings arbete utgår från läroplanen och kapitel 2.1 Normer och värden
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje avdelning arbetar med åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom eget kartläggningsarbete med rumsobservation, trygghetsvandring och genomgång av material. Arbetssättet är en del av förskolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" 
 • Vid behov involverar vi barnens föräldrar i ett tidigt skede för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan.
 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi ska undervisa barnen om vårt samhälles grundläggande normer och värden. 

 

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

Barnen ska få möjligheter att stärka sina kunskaper om frågor som rör vårt samhälles grundläggande normer och värden. Samtidigt ska ska de få utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Att förstå vårt samhälles grundläggande normer och värden är oerhört viktigt för att barnen sedermera ska kunna bli goda samhällsmedborgare och fungera bra i både skola och vuxenliv. 

 

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

 • Använda oss av materielen ”Tio små Kompisböcker för de yngsta” med barn födda 2017-2018
 • Använda oss av materielen ”Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen” med barn födda 2015-2016.
 • Vardagliga samtal med barnen kring dessa ämnen.
 • Konflikthantering tillsammans med barnen när situationer uppstår
 • När behov uppstår bjuder vi in till extra samtal med vårdnadshavare för att i samverkan med dem kunna stödja enskilda barn 
 • Vi kommer att i de planerade undervisningstillfälllena arbeta i våra mindre grupper om 7-8 barn. I de grupper som det behöves ska vi vara två pedagoger.
 • Förskollärare har det övergripande ansvaret för planeringen, men alla i arbetslaget tillför idéer och genomför samt utvärderar efterhand. Alla i arbetslaget ansvarar för att föra dagliga samtal med barnen, sköta konflikthantering och uppmärksamma när det finns barn som behöver extra stöd av oss pedagoger. 

 

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnens tankar och idéer ska tas tillvara vid varje undervisningstillfälle. Barnens intressen och behov finns som grund till vår undervisning, både den spontana och den planerade. Genom att barnen får arbeta i samma grupp under lång tid, ska de få möjlighet att känna sig så trygga att de kan våga uttrycka sina åsikter och på så vis påverka undervisningens innehåll.  

 

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Detta arbete kan kopplas till hela kapitel 2.1 Normer och värden i läroplanen samt många av läroplanens mål och riktlinjer (se kopplingar nedan).

  


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback