Skolbanken Logo
Skolbanken

Fjärilens undervisningsplan HT2020

014551 Förskolan Lofoten, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 9 november 2020

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll:

1.Nulägesbeskrivning.


Ett fåtal barn har två-tre ordsatser, resterande barn har några enstaka ord. Barn är mer vuxencentrerade i samtalet, t.ex. vid olika rutinsituationer som vid måltid, blöjbyte på/avklädning mm. men pratar desto mer i leksituationer 
Barnen tränar på att vara självständiga under måltidsstunder.

 

Vi jobbar dagligen med matematik i olika former, det kan vi se när de leker, städar och plockar undan De sorterar, räknar till tre, och bygger med klossar. Vissa barn låtsas räknar i olika sammanhang. De barn som vi har kvar sen vårterminen har fått en viss förståelse för begreppen stor-liten. Vi har valt att jobba med Vatten projekt då vi har sett att barnen visat nyfikenhet och intresse för det.

Idag ser vi inte att våra vardagsrutiner är riktigt förankrade hos våra ny inskolade barn, det är en process i lärandet. I vår process kring odlingen från vårterminen är det nu dags att skörda det vi sått.

2.      Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Våra små barn ska ha inflytande genom att  ge uttryck på olika sätt för behov och intresse.   I och med att vi kommer att arbeta med tema vatten vill vi att barnen ska få upptäckarglädje när de experimenterar. Genom att använda alla våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla förståelse för olika naturfenomen samt använda olika tekniker. Vi vill att barnen ska utveckla sina sociala och språkliga förmågor. Barn ska ha intresse för högläsningar. De ska lära sig nya ord och begrepp. När det gäller matematiska erfarenheter så vill vi att barnen lär sig att räkna till 3, kunna sortera, kunna turordning. Vi vill att barnen lär sig olika fysiska aktiviteter, så som gymnastik, cykla, spela fotboll, klättra upp mm. De ska utveckla grov och finmotorik.

 

 3.      Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

·         Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

·         Både det svenska språket och sitt modersmål

 

·         Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 Erbjuda kontinuerlig skogsvistelse, utforska närmiljön som att gå till olika parker och 4H gård i Akalla. Utveckla utemiljön genom att använda olika material som ex papper och kritor, återvinningsmaterial. Kontinuerliga besök till återvinningsstation så att barnen blir delaktiga i hållbar utveckling.

I alla aktiviteter har vi språk, matematik ,teknik, naturvetenskap samt barnens inflytande i fokus.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-          Gympa ska organiseras en gång i veckan i lekhallen. Vi har valt att lägga våra aktiviteter utomhus så länge vädret tillåter, ”utifrån pandemin”. 

 

-           En lockande och tillgänglig miljö med varierande material och öppna dörrar gör så att barnens inflytande spelar en stor roll. Genom att vara närvarande pedagoger bidrar vi till att barnen lär sig samspel samt vågar prova nya saker. Vår miljö lockar till bygg och konstruktion (teknik), skapande material bidrar till språk, teknik och matematik, böcker bidrar till läslust och språkutveckling och fantasi.  Vår hem vrå lockar till roll lekar och samspel.  

5.  Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi utgår ifrån barnens spontana och organiserade lek med vatten i vardagen.

Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sinnen

Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under projektets gång. Vi planerar sen vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Föräldrar informeras och involveras i barnens lärande


6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

·         De metoder vi kommer att använda oss av är följande:

 

·                       -Experiment

 

·                       -Flyta-sjunka, lätt­-tungt, stor -liten, mycket-lite

 

·                       -Vatten i olika former

 

·                     -Målarfärg

 

·                       -Kallt-varmt

 

·         Samlingar, högläsning, Bygg och konstruktion.

 

7.  Så här ska dokumentationen? Så härpedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Vi pedagoger kommer att  reflektera/ analysera tillsammans veckovis Vi dokumenterar barnens och vårt lärande genom fotografering och videofilmning. Bilderna och text lägger vi på skolplatformen i barnens lärlogg. Vi kommer att sätta upp dokumentation på avdelningarna  för att synliggöra vårt arbete så att barn, pedagoger och föräldrar kan reflektera över utvecklingen och lärandet tillsammans. På detta sätt vill vi synliggöra vårt arbete och barnens lärande. Med hjälp av bilder får barnen inspiration och tränar ord som de samtalar med varandra och oss pedagoger om.

 

      8.   Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

 

 

Att vara medforskande och nyfikna, leta rätt på information kring temat vatten. Hitta lösningar och nya vägar för att utmana oss själva och barnen. Att skapa ett bra samarbete mellan oss pedagoger där kommunikation och vara tillåtande kommer att vara en grund för vårt arbetslag

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter