Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A

Degebergaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 september 2020

I vårt arbete med matematik under höstterminen i år 6 kommer vi arbeta med boken Matteborgen 6A. Vi kommer att lyfta fram olika metoder för att lösa matematiska utmaningar, samt utbyter tankar och lär av varandra.

För att utveckla dina kunskaper i matematik under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med materialet Matteborgen 6a. Där ingår följande teman:

1. Decimaltal

2. Procent och sannolikhet

3. Geometri

4. Koordinatsystem och lägesmått

5. Algebra

 

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar och aktiviteter där vi lär oss av varandra

- genom färdighetsträning i arbetsboken

- problemlösning i par,grupp och enligt EPA-metoden.

 

Bedömning

Bedömning sker genom löpande formativ bedömning under lektionerna, samt avstämningar i form av diagnoser och prov.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback