Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Hitta språket

Margretelundsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 3 september 2021

Innehåll "Hitta språket" är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialet består av fyra delar.

  1) Vi berättar och beskriver.
- Berätta sammanhängande om något han/hon varit med om.
- Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
- Visar intresse för vad andra säger.
- Kan förstå en enkel instruktion. 

2) Vi lyssnar och samtalar.
- Visar intresse för högläsning.
- Kan delta i samtal om text och bild.
- Kan återge ett händelseförlopp.

3) Vi kommunicerar med symboler och bokstäver.
- Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
- Visar intresse för bokstäver.
- Kan namnge bokstäver.
- Kan skriva sitt eget namn.
- Har skrivriktningen klar för sig.
- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

4) Vi urskiljer ord och språkljud.
- Kan producera språkljud.
- Kan dela upp korta meningar i ord.
- Kan urskilja första språkljudet i ord.
- Kan dela upp enkla ord i språkljud.
- Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Vad är en: bokstav, liten bokstav (gemen), stor bokstav (versal), bokstavsljud, mening, ord.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Muntligt och genom bilder.

 

Hur ska vi arbeta:

Vi använder appar på ipad

Bornholmslek

I arbetsboken "Språklust"

Läsförståelse-övningar 

 

Syfte:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter