Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Arbetsområden för förskoleklassen 20/21

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Förskoleklassen

Arbetsområden för förskoleklassen 2020/2021

  Grovplanering för förskoleklassen Tellus utifrån det centrala innehållet i LGR11

Innehåll

Planering för förskoleklass läsåret 2020/2021

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 • Rim, ramsor och andra ordlekar.

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter